วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

การวิจัยเรื่องความต้องการและการได้รับการตอบสนองของผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนองของผู้ป่วยในหญิง และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองของผู้ป่วยในหญิง  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการที่มานอนพักรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยในหญิงโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 94 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดระดับความต้องการและการได้รับการตอบสนอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค ซึ่งแบบวัดระดับความต้องการ มีค่าเท่ากับ  0.83 และแบบวัดระดับการได้รับการตอบสนอง มีค่าเท่ากับ 0.87  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยในหญิงในวันจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 31มกราคม 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่paired sample t – test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

                   ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95.7, ระดับปานกลางมีเพียง ร้อยละ4.3  ส่วนระดับการได้รับการตอบสนองอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 89.4 , ระดับปานกลางมีเพียง ร้อยละ 10.6 เท่านั้น

                   เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการและการได้รับการตอบสนอง ผลการวิจัยพบว่า

การได้รับการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าความต้องการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  คือ 62.78 และ66.72 ตามลำดับ

                   จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ  และโครงสร้างทางกายภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน    โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และกระบวนการพัฒนาเครือข่ายตามมาตรฐานสาธารณสุข   เพื่อให้มีการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงพยาบาลปราสาทสามารถบรรลุ  พันธกิจ    วิสัยทัศน์

ที่วางไว้

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close