วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น. นายประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานตลาดนัดรักษ์โลก โรงพยาบาลปราสาท             ณ ลานอเนกประสงค์ข้างหลังอาคารอำนวยการ

         ตลาดนัดรักษ์โลก พืชผักปลอดสารพิษ มุ่งเน้นพัฒนาขบวนการผลิตในพื้นที่สำหรับทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตที่ดี  เหมาะสมปลอดภัยจากสารเคมีในขบวนการผลิต โดยผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดของเสียในขบวนการผลิต (Zero Waste) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างและพัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรสีเขียวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีมโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           โรงพยาบาลปราสาท จะจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว เพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบ และเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ทำการเกษตรด้วยกระบวนการปลอดสารพิษ และพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นสถานบริการ ที่มีการดำเนินงานอาหารปลอดภัยอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกห่วงโซ่ของอาหาร เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในโรงพยาบาลได้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สิ่งของที่ไม่จำเป็นให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดอันจะนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close