วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2024
#ทีม/หน่วยงานรหัสเอกสารประกาศใช้ชื่อเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดสร้างวันที่ 
1Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00128 มี.ค. 2018เกณฑ์การคัดแยก (Triage) ผู้ป่วยระหว่าง OPD และ ER (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
2Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00228 มี.ค. 20171. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง กรณีหญิงตั้งครรภ์ผลเลือด HIV ลบ แต่สามีผลเลือด HIV บวก
2. แนวทางการส่งตรวจ PCR for HIV ในทารกที่คลอดจากมารดาที่มีความเสี่ยงสูง กรณีมารดาผลเลือด HIV ลบ
แต่บิดาผลเลือด HIV บวก
20 พ.ค. 2020
3Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00314 ส.ค. 2018แนวทางการตามแพทย์รับเด็ก20 พ.ค. 2020
4Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00419 ธ.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลปราสาท (พ.ศ.2561) 20 พ.ค. 2020
5Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-LAB-0016 ธ.ค. 2018แนวทางการรายงานผลค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
6Clinical Lead Team (CLT)FM-CLT-0018 ธ.ค. 2018ใบบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ โรงพยาบาลปราสาท 20 พ.ค. 2020
7Clinical Lead Team (CLT)FM-CLT-0028 ธ.ค. 2018ข้อมูลแบบแผนสุขภาพ (Functional Health Pattern) 20 พ.ค. 2020
8Clinical Lead Team (CLT)FM-CLT-0031 ก.พ. 2019ใบแจ้งการให้ยา โรงพยาบาลปราสาท20 พ.ค. 2020
9PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCT-OBGYN-00612 มิ.ย. 2019แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
10PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCT-OBGYN-00812 มิ.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วย Intraamniotic infection20 พ.ค. 2020
11PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCT-OBGYN-0094 พ.ย. 2019แนวทางการคุมกำเนิดโดยการฝังยาคุมกำเนิด (ไม่มีข้อห้าม)20 พ.ค. 2020
12PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0016 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา(คลอดทางช่องคลอด) 20 พ.ค. 2020
13PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0026 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับผ่าตัดหัตถการ ผ่าตัดคลอด20 พ.ค. 2020
14PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0036 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับผ่าตัดหัตถการ ผ่าตัดคลอดและทำหมัน20 พ.ค. 2020
15PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0046 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับผ่าตัดหัตถการ ผ่าตัดทำหมัน 20 พ.ค. 2020
16PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0058 มี.ค. 2018ใบบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ (เฉพาะผู้มาคลอด)20 พ.ค. 2020
17PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00627 เม.ย. 2018หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์20 พ.ค. 2020
18PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00727 เม.ย. 2018หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัดโรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์20 พ.ค. 2020
19PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00827 เม.ย. 2018หนังสือแสดงคำขอปฏิเสธรับการรักษา และหรือผ่าตัด โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์20 พ.ค. 2020
20PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00927 เม.ย. 2018FOCUS LIST โรงพยาบาลปราสาท20 พ.ค. 2020
21PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-01027 เม.ย. 2018NURSING FOCUS NOTE โรงพยาบาลปราสาท20 พ.ค. 2020
22PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0113 พ.ค. 2018การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวรับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน หอผู้ป่วย สูติ-นรีเวชกรรม20 พ.ค. 2020
23PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-01212 มิ.ย. 2019PRASAT HOSPITAL SEPSIS CLINICAL CHECK LISTS20 พ.ค. 2020
24PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-00314 ส.ค. 2018แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดน้ำตาลต่ำในเลือด (Hypoglycemia) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
25PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-00414 ส.ค. 2018แนวทางการป้องกัน GSB infection ในทารกแรกเกิด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
26PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-00526 มิ.ย. 2019แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด–5 ปี20 พ.ค. 2020
27PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-00119 พ.ย. 2019แบบบันทึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (PCT กุมารเวชกรรม)20 พ.ค. 2020
28PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-00113 ก.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (TKR)20 พ.ค. 2020
29PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-00213 ก.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (THR)20 พ.ค. 2020
30PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-00318 ก.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักสำหรับแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก20 พ.ค. 2020
31PCT กระดูกและข้อFM-ORTHO-001 13 ก.ย. 2019ใบกิจกรรมเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด OPD กระดูกและข้อ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 20 พ.ค. 2020
32PCT กระดูกและข้อFM-ORTHO-002/1 FM-ORTHO-002/213 ก.ย. 2019PRASAT HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (TKR)20 พ.ค. 2020
33PCT กระดูกและข้อFM-ORTHO-003/1 FM-ORTHO-003/213 ก.ย. 2019PRASAT HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (THR)20 พ.ค. 2020
34PCT ศัลยกรรมSP-PCTSUR-00131 พ.ค. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะสำหรับ รพ.สต.20 พ.ค. 2020
35PCT ศัลยกรรมFM-SUR-NF-001 6 ธ.ค. 2017PRASAT HOSPITAL DOCTOR’S ORDER SHEET NF20 พ.ค. 2020
36PCT ศัลยกรรมFM-SUR-SEPSIS-002 6 ธ.ค. 2017PRASAT HOSPITAL DOCTOR’S ORDER SHEET SEPSIS20 พ.ค. 2020
37PCT โสต ศอ นาสิก จักษุSP-PCTEENT-00128 ธ.ค. 2019แนวทางการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAEs)20 พ.ค. 2020
38PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-001 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา 20 พ.ค. 2020
39PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-002 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำขอปฏิเสธรับการรักษา และหรือผ่าตัด 20 พ.ค. 2020
40PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-003-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา)20 พ.ค. 2020
41PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-003-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัด (ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา)20 พ.ค. 2020
42PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-004-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ผ่าตัดต้อกระจก)20 พ.ค. 2020
43PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-004-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัด (ผ่าตัดต้อกระจก)20 พ.ค. 2020
44PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-005-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ผ่าตัดต้อเนื้อ) 20 พ.ค. 2020
45PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-005-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัด (ผ่าตัดต้อเนื้อ)20 พ.ค. 2020
46PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-006-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ยิงเลเซอร์ริมม่านตา) 20 พ.ค. 2020
47PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-006-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการยิงเลเซอร์ (ยิงเลเซอร์ริมม่านตา)20 พ.ค. 2020
48PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-007-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (เพื่อยิงเลเซอร์เบาหวานเข้าจอประสาทตา) 20 พ.ค. 2020
49PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-007-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการยิงเลเซอร์ (ยิงเลเซอร์เบาหวานเข้าจอประสาทตา)20 พ.ค. 2020
50PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-008-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์) 20 พ.ค. 2020
51PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-008-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการยิงเลเซอร์ (ยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์)20 พ.ค. 2020
52PCT จิตเวชSP-OSCC-001 11 เม.ย. 2016การพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC)21 พ.ค. 2020
53PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01530 เม.ย. 2017แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลปราสาท (ระหว่างที่ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ
ของโรงพยาบาลสุรินทร์ รอรับการประเมินจากสำนักงานประกันสุขภาพ)
21 พ.ค. 2020
54PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01630 เม.ย. 2017การส่งต่อผู้ป่วยโรคเลือด21 พ.ค. 2020
55PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01715 ธ.ค. 2017แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากหอผู้ป่วยใน21 พ.ค. 2020
56PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01815 ธ.ค. 2017แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มงานผู้ป่วยนอก21 พ.ค. 2020
57PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01915 ธ.ค. 2017แนวทางการคัดกรองวัณโรคผู้สัมผัสร่วมหมู่บ้านวัณโรคดื้อยาและในกลุ่มเสี่ยง(ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สูงอายุ > 60 ปี)
21 พ.ค. 2020
58PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02015 ธ.ค. 2017แนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคและวัณโรคดื้อยา21 พ.ค. 2020
59PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02126 มี.ค. 2018แนวทางการขอคำปรึกษาอายุรแพทย์21 พ.ค. 2020
60PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02231 พ.ค. 2018แนวทางในการ Refer Case STEMI กรณี Primary PCI และ Fibrinolytic21 พ.ค. 2020
61PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02318 มี.ค. 2019แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ21 พ.ค. 2020
62PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02424 พ.ค. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (small vessel stroke and TIA) รพ.ปราสาท21 พ.ค. 2020
63PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02524 พ.ค. 2019แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในผู้ใหญ่21 พ.ค. 2020
64PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02626 มิ.ย. 2019ขั้นตอนการนัดตรวจและการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) 21 พ.ค. 2020
65PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02712 มิ.ย. 2019แนวปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน (STROKE FAST TRACK)21 พ.ค. 2020
66PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02827 มิ.ย. 2019แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังและ แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2562
21 พ.ค. 2020
67PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02926 พ.ย. 2019แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยวิกฤต 21 พ.ค. 2020
68PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-03021 พ.ย. 2019แนวการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)21 พ.ค. 2020
69คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00125 ก.พ. 2018แนวทางการค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี21 พ.ค. 2020
70คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00225 ม.ค. 2018แนวทางการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในผู้ป่วยที่ Admit21 พ.ค. 2020
71คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00325 ม.ค. 2018แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาผู้ป่วยนอก21 พ.ค. 2020
72คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00425 ม.ค. 2018แนวทางการให้บริการปรึกษาตรวจเลือด HIV21 พ.ค. 2020
73คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00525 ม.ค. 2018แนวทางการส่งต่อข้อมูลเพื่อการเบิกชดเชยการตรวจเลือดเอชไอวี21 พ.ค. 2020
74คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00625 ม.ค. 2018แนวทางการนัดติดตามต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะลบ (Stay Negative)21 พ.ค. 2020
75คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00725 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกมิตรใหม่ปราสาท 21 พ.ค. 2020
76คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00825 ม.ค. 2018แนวทางการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาเอชไอวี21 พ.ค. 2020
77คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00925 ม.ค. 2018แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ใหญ่21 พ.ค. 2020
78คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01025 ม.ค. 2018แนวทางการให้บริการปรึกษาตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์21 พ.ค. 2020
79คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01125 ม.ค. 2018แนวทางการบันทึกเวชระเบียนเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์21 พ.ค. 2020
80คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01225 ม.ค. 2018การให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ)21 พ.ค. 2020
81คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01325 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์21 พ.ค. 2020
82คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01425 ม.ค. 20181) แนวทางการให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือดในกรณีมาฝากครรภ์ที่คลินิกแบบคู่
2) แนวทางการให้บริการปรึกษาแบบคู่กรณีที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกคนเดียว
21 พ.ค. 2020
83คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01525 ม.ค. 2018แนวทางการแจ้งผลเลือดในคลินิกฝากครรภ์21 พ.ค. 2020
84คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01625 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก21 พ.ค. 2020
85คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01725 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบเชื้อซิฟิลิส21 พ.ค. 2020
86คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01825 ม.ค. 2018แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ21 พ.ค. 2020
87คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01925 ม.ค. 2018แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Positive ครั้งแรก (Newly diagnosed)21 พ.ค. 2020
88คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02025 ม.ค. 2018แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive (สรุปผลไม่ได้)21 พ.ค. 2020
89คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02125 ม.ค. 2018แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive ในผู้ป่วย LR/หลังคลอด/ANC
แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive ในผู้ป่วย LR/หลังคลอด/ANC (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
21 พ.ค. 2020
90คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02225 ม.ค. 2018แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน21 พ.ค. 2020
91คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02325 ม.ค. 20181) งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาคลินิกเฉพาะโรค
2) งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาใน
21 พ.ค. 2020
92คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02425 ม.ค. 20181) แนวทางการให้บริการผู้ป่วยเด็กที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (รายใหม่)
2) แนวทางการให้บริการผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี (รายเก่า)
21 พ.ค. 2020
93คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02525 ม.ค. 2018แนวทางการให้บริการผู้ป่วยเด็กรับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่พบปัญหาการรักษา21 พ.ค. 2020
94คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02625 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อ HIV21 พ.ค. 2020
95คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02725 ม.ค. 20181) แนวทางการให้บริการผู้บริจาคโลหิต
2) แนวทางการคัดแยกโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคโลหิต
21 พ.ค. 2020
96คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02825 ม.ค. 2018แนวทางการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก21 พ.ค. 2020
97คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02925 ม.ค. 2018แนวทางการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัวสำหรับเด็กและวัยรุ่นเอชไอวี21 พ.ค. 2020
98คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-0305 ก.พ. 2018แนวทางการประเมินและรักษาทารกที่เกิดจากมารดาที่ผลเลือดบวกสำหรับโรคซิฟิลิส221 พ.ค. 2020
99คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-0315 ก.พ. 2018แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท21 พ.ค. 2020
100คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-0325 ก.พ. 2018แนวทางการส่งตรวจวินิจฉัย CD4, Vl, Drug resistance ของโรงพยาบาลปราสาท21 พ.ค. 2020
101คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STIFM-CLT-HIVSTI-00124 ต.ค. 2017แบบบันทึกการให้การปรึกษาบริการตรวจ HIV และการวินิจฉัยการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ21 พ.ค. 2020
102คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0088 ส.ค. 2019การปฏิบัติกรณีเครื่อง Server/Database มีปัญหา21 พ.ค. 2020
103คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0098 ส.ค. 2019การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง21 พ.ค. 2020
104คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0108 ส.ค. 2019แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ21 พ.ค. 2020
105คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0118 ส.ค. 2019การใช้งานผ่านระบบ social network21 พ.ค. 2020
106คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0128 ส.ค. 2019การบริหารจัดการระดับการให้บริการ21 พ.ค. 2020
107คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0138 ส.ค. 2019การประหยัดพลังงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์21 พ.ค. 2020
108คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0148 ส.ค. 2019การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ HOSxP21 พ.ค. 2020
109คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0158 ส.ค. 2019การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ21 พ.ค. 2020
110คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0168 ส.ค. 2019ความมั่นคงความปลอดภัยของการสำรองข้อมูล (Back up policy)21 พ.ค. 2020
111คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0178 ส.ค. 2019การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement)21 พ.ค. 2020
112คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0188 ส.ค. 2019การควบคุมคุณภาพของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล21 พ.ค. 2020
113คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0198 ส.ค. 2019แนวปฏิบัติระบบบริการ Internet Service21 พ.ค. 2020
114คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0208 ส.ค. 2019แนวปฏิบัติการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย21 พ.ค. 2020
115คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0218 ส.ค. 2019การยืม-คืนเวชระเบียน21 พ.ค. 2020
116คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงSP-RM-00113 ก.พ. 2020คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน21 พ.ค. 2020
117คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-00110 เม.ย. 2018แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay For Performance : P4P)

21 พ.ค. 2020
118คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-00129 พ.ค. 2018แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay For Performance : P4P)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
21 พ.ค. 2020
119คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-001-0222 เม.ย. 2020แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay For Performance : P4P)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
21 พ.ค. 2020
120องค์กรแพทย์FM-MSO-IPD001 4 เม.ย. 2019แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กรณีรับรองความเจ็บป่วย แผนกผู้ป่วยใน 21 พ.ค. 2020
121องค์กรแพทย์FM-MSO-OPD0014 เม.ย. 2019แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กรณีรับรองความเจ็บป่วย แผนกผู้ป่วยนอก 21 พ.ค. 2020
122กลุ่มงานพยาบาลชุมชนSP-CNP-001-001 เม.ย. 2020การส่งปรึกษาและส่งต่อเยี่ยมบ้านจากทีมดูแลระยะยาว (LTC) สำหรับหอผู้ป่วยใน21 พ.ค. 2020
123กลุ่มงานพยาบาลชุมชนSP-CNP-002-001 เม.ย. 2020การขอยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (ศูนย์วัดสีโควนาราม)21 พ.ค. 2020
124งานการพยาบาลมะเร็งSP-CA-00111 ต.ค. 2017แนวทางแจ้งผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งปากมดลูกผิดปกติ และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังรับการรักษามะเร็งมดลูก21 พ.ค. 2020
125งานการพยาบาลมะเร็งSP-CA-00222 ก.ค. 2019แนวทางการจัดทำทะเบียนและดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่21 พ.ค. 2020
126งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองSP-PC-001 6 มิ.ย. 2019แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอกในกลุ่ม Palliative care (Flow OPD case Palliative) 21 พ.ค. 2020
127งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง SP-PC-002 6 มิ.ย. 2019แนวทางการให้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ (Flow IPD New case Palliative) 21 พ.ค. 2020
128งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง SP-PC-0036 มิ.ย. 2019แนวทางการให้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วย Palliative care รายเก่า (Flow IPD case Palliative) 21 พ.ค. 2020
129งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองFM-PC-001 6 มิ.ย. 2019แบบฟอร์มใบส่งปรึกษาทีมประคับประคอง (ใบ Consult Palliative) 21 พ.ค. 2020
130กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมSP-OCC-001-005 พ.ค. 2020แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุจากการทำงาน ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท21 พ.ค. 2020
131งานสิ่งแวดล้อมSP-ENV-00118 เม.ย. 2018แนวทางการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ใช้เฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
21 พ.ค. 2020
132งานสิ่งแวดล้อมSP-ENV-00229 ธ.ค. 2017แนวทางการป้องกันและควบคุมกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและตามทำร้ายคู่กรณี21 พ.ค. 2020
133งานสิ่งแวดล้อมSP-ENV-00421 ม.ค. 2020แนวทางป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ 21 พ.ค. 2020
134กลุ่มงานการเงินSP-FIN-00122 ก.ย. 2017แนวทางการขอสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน21 พ.ค. 2020
135กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานSP-QC-001-0117 ก.พ. 2020ระบบเอกสารคุณภาพ21 พ.ค. 2020
136PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-0068 มิ.ย. 2020การดูแลเด็กที่มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ31 ก.ค. 2020
137PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-004-0027 พ.ค. 2020แนวปฏิบัติในการเตรียมและติดตามผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง31 ก.ค. 2020
138กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาSP-CLT-LAB-00214 ก.ค. 2020แนวทางการส่งชิ้นเนื้อ31 ก.ค. 2020
139งานการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องSP-CAPD-001-0027 พ.ค. 2020การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดวางสายและการดูแลหลังวางสายล้างไตทางช่องท้อง(Tenchoff catheter)31 ก.ค. 2020
140งานการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องSP-CAPD-00227 พ.ค. 2020การเก็บตัวอย่างน้ำยาล้างไตทางช่องท้องส่งตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพาะเชื้อ31 ก.ค. 2020
141งานการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องSP-CAPD-003-0027 พ.ค. 2020การผสมน้ำยาปฏิชีวนะในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง31 ก.ค. 2020
142กลุ่มงานพัสดุFM-STO-001-016 ก.พ. 2021FM-STO-001-01 แบบฟอร์มขออนุมัติหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง-จริง24 ก.พ. 2021
143PCT ศัลยกรรมSP-CLT-005-0028 ส.ค. 2020SP-CLT-005-00 ข้อตกลงในการดูแลผู้ป่วยระหว่างกลุ่มงานศัลยกรรมและกลุ่มงานศัลกรรม24 ก.พ. 2021
144PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-03114 ก.ย. 2020 แนวทางการจัดบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง24 ก.พ. 2021
145PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-03220 ต.ค. 2020 แนวทางการส่ง culture for TB และ drug sensitivity test ในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่24 ก.พ. 2021
146PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-033 25 ม.ค. 2021แนวทางการบำบัดรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตก+standing order24 ก.พ. 2021
147PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-034-001 ก.พ. 2021 แนวปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยได้รับยาต้านเกร็ดเลือด24 ก.พ. 2021
148PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCTOBGYN-010-005 ก.พ. 2021 แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)24 ก.พ. 2021
149PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-003-025 ก.พ. 2021แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำตาลในเลือดต่้า (Hypoglycemia)24 ก.พ. 2021
150PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-004-015 ก.พ. 2021 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ GBS infection ในทารกแรกเกิด24 ก.พ. 2021
151PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-0075 ก.พ. 2021 แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะบาดเจ็บจากการคลอด (Birth injury)24 ก.พ. 2021
152PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-008-00 5 ก.พ. 2021แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่มารดาติดเชื้อ COVID-19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-1924 ก.พ. 2021
153งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)ข้อควรรู้สำหรับผู้รับบริการฉีดโควิด17 มี.ค. 2021
154งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ-(ไม่ได้ตั้ง)ขั้นตอนการรับวัคซีนโรงพยาบาลปราสาท17 มี.ค. 2021
155งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ-(ไม่ได้ตั้ง)คุณสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่17 มี.ค. 2021
156งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ-(ไม่ได้ตั้ง)จดหมายข่าวเภสัชสนเทศ-Covid-vacc-25-2-6417 มี.ค. 2021
157งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)จดหมายข่าวเภสัชสนเทศ-Zn17 มี.ค. 2021
158งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับ_การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด17 มี.ค. 2021
159งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับ_การใช้ยาสมเหตุสมผลในผู้สูงอายุ17 มี.ค. 2021
160งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับ_การรับบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลปราสาท22 มิ.ย. 2021
161งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับ_ไข้หวัด เจ็บคอ แก้22 มิ.ย. 2021
162งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับ_ท้องเสีย22 มิ.ย. 2021
163งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับ_ภาวะเลือดเป็นกรดจากยา Metformin22 มิ.ย. 2021
164งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)แผ่นพับการรับบริการฉีดวัคซีน22 มิ.ย. 2021
165งานบริบาลเภสัชสารสนเทศ(ไม่ได้ตั้ง)อาการไม่พึงประสงค์วัคซีนโควิด22 มิ.ย. 2021
166PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-013-0020 เม.ย. 2021Doctor order sheet order for pre-eclampsia with severe sepsis30 ก.ย. 2021
167PCT อายุรกรรมFM-PCTMED-013-0025 ม.ค. 2021FM-PCTMED-013 Standing order for Acute Hemorrhagic Stroke30 ก.ย. 2021
168PCT อายุรกรรมFM-PCTMED-014-0025 ม.ค. 2021FM-PCTMED-014-00 Review Treatment COVID-19 สำหรับย้าย Green Cohort ward30 ก.ย. 2021
169PCT อายุรกรรมFM-PCTMED-015-0025 ม.ค. 2021 Review Treatment COVID-19 สำหรับ discharge30 ก.ย. 2021
170PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-002-0012 ก.ค. 2021FM-PCTPED-002-00 Maternal HIV order30 ก.ย. 2021
171PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-003-0012 ก.ค. 2021FM-PCTPED-003-00 Standing order for Birth before arrival (ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลปราสาท)30 ก.ย. 2021
172PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-004-0012 ก.ค. 2021FM-PCTPED-004-00 Standing order Asymp or mild Prasat30 ก.ย. 2021
173PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-005-0012 ก.ค. 2021FM-PCTPED-005-00 Standing order pneumonia COVID-1930 ก.ย. 2021
174PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-006-0025 ส.ค. 2021FM-PCTPED-006-00 Review Treatment COVID-19 สำหรับย้าย Green Cohort ward30 ก.ย. 2021
175PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-007-0025 ส.ค. 2021FM-PCTPED-007-00 Review Treatment COVID-19 สำหรับ Discharge30 ก.ย. 2021
176กลุ่มงานเวชกรรมสังคมFM-SOM-001-0025 ส.ค. 2021FM-SOM-001-00 Doctor order sheet ณ รพ.สนาม ปราสาทรวมใจรักษ์30 ก.ย. 2021
177กลุ่มงานเวชกรรมสังคมFM-SOM-002-0025 ส.ค. 2021FM-SOM-002-00 Standing order for confirm COVID-19 Age ≤ 15 ปี (Day1-5) รพ.สนาม ปราสาทรวมใจรักษ์30 ก.ย. 2021
178กลุ่มงานเวชกรรมสังคมFM-SOM-003-0025 ส.ค. 2021FM-SOM-003-00 Standing order for confirm COVID-19 ใช้เป็นครั้งแรก Day1-5 รพ.สนาม ปราสาทรวมใจรักษ์30 ก.ย. 2021
179กลุ่มงานเวชกรรมสังคมFM-SOM-004-0025 ส.ค. 2021FM-SOM-004-00 Standing order for confirm COVID-19 for Day6-10 รพ.สนาม ปราสาทรวมใจรักษ์30 ก.ย. 2021
180กลุ่มงานพัสดุFM-STO-003-011 มิ.ย. 2021FM-STO-003-01 ฟอร์มใบขอเบิก หรือ ฟอร์มใบส่งคืนครุภัณฑ์30 ก.ย. 2021
181งานนิติการQM-ADM-001-0025 ส.ค. 2021QM-ADM-001-00 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปราสาท30 ก.ย. 2021
182งานนิติการQM-ADM-002-0025 ส.ค. 2021QM-ADM-002-00 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน30 ก.ย. 2021
183งานนิติการQM-ADM-003-0025 ส.ค. 2021QM-ADM-003-00 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา30 ก.ย. 2021
184องค์กรพยาบาลSP-NSO-030-0017 ส.ค. 2021SP-NSO-030-00 แนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาล30 ก.ย. 2021
185PCT จิตเวชSP-PCTPSY-001-0020 ก.ย. 2021SP-PCTPSY-001-00 แนวทางการขอคำปรึกษาจิตแพทย์1 ต.ค. 2021
186งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองFM-PC-00211 พ.ค. 2021FM-PC-002 Standing Order for Palliative Care Patient1 ต.ค. 2021
187งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองSP-PC-00417 ส.ค. 2021SP-PC-004 แนวทางการถอดถอนเครื่องพยุงชีพในผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต1 ต.ค. 2021
188กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดFM-OR-001-0014 ก.ย. 2020FM-OR-001-00 บันทึกการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง1 ต.ค. 2021
189กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดFM-OR-002-0014 ก.ย. 2020FM-OR-002-00 แบบบันทึกการผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อ1 ต.ค. 2021
190คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-001-0322 เม.ย. 2021SP-P4P-001-03 แนวทางเบิกจ่าย P4P1 ต.ค. 2021
191กลุ่มงานบัญชีรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 (งวด 12)(ไม่ได้ตั้ง)รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 (งวด 12)14 ต.ค. 2021
192องค์กรพยาบาล(ไม่ได้ตั้ง)การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)

บทคัดย่อ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย การวินิจฉัยและการดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนได้มาก ระบบการส่งต่อและการประสานงานภายในโรงพยาบาล มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ พยาบาลมีหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ในการ ประเมิน คัดกรองผู้ป่วยอย่างรวดเร็วตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการดำเนินของโรค การรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะ เฉียบพลัน และศึกษาเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในกรณีศึกษา 1 ราย
ผลการศึกษา ผู้ป่วยชายชาวต่างชาติ อายุ 71 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการสำคัญ คือ แน่นหน้าอก เป็นก่อนมาโรงพยาบาล 30 นาที ให้ประวัติว่า 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการแน่นบริเวณกลางอก มีร้าวไปที่แขนทั้งสองข้าง นั่งพักอาการทุเลาลง 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล แน่นบริเวณหน้าอกมากขึ้น มีร้าวไปที่แขนสองข้าง นั่งพักไม่ดีขึ้น จึงมาโรงพยาบาล มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงรับยาประจำ แรกรับที่โรงพยาบาล อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส ชีพจร 84 ครั้ง/นาที หายใจ 22 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 190/100 มิลลิเมตรปรอท Pain score 8คะแนน ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ ST-elevate in V1-V6 Troponin -T Negative ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase 1.5 ล้านยูนิตทางหลอดเลือดดำ ภายใน 60 นาที ASA (300 mg) รับประทานทันที Clopodogrel (75 mg) รับประทานทันที Isosorbide dinitrate (5 mg) 1 tab อมใต้ลิ้น ให้สารนํ้า NSS1,000 อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงHydrocortisone (100 mg) ทางหลอดเลือดดำการดูแลด้านจิตใจ ความวิตกกังวล รวมถึงการดูแลส่งต่อไปโรงพยาบาลสุรินทร์
สรุป : บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มีความ สำคัญยิ่งด้านความรู้ การคัดกรอง การซักประวัติ การประเมินอาการเจ็บหน้าอกอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งส่งต่อในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า สามารถลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ : โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน กรณีศึกษา
27 ม.ค. 2022
193คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์-(ไม่ได้ตั้ง)พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256216 มิ.ย. 2022
194คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์-(ไม่ได้ตั้ง)หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
16 มิ.ย. 2022
195กลุ่มงานการเงิน(ไม่ได้ตั้ง)รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 256518 ต.ค. 2022
196(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)28 ก.พ. 2023
197กลุ่มงานพยาบาลชุมชนFM-CNP-003-0013 ธ.ค. 2022Standing Order Home Ward โรงพยาบาลปราสท3 เม.ย. 2023
198กลุ่มงานพยาบาลชุมชนFM-CNP-004-0013 ธ.ค. 2022แบบบันทึกส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจากทีมดูแลต่อเนื่องที่บ้าน3 เม.ย. 2023
199งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองFM-PC-003-008 ส.ค. 2022แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับการรักษาพยุงชีพและการช่วยฟื้นชีพล่วงหน้า3 เม.ย. 2023
200งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองFM-PC-004-008 ส.ค. 2022Standing Order for dying patient3 เม.ย. 2023
201PCT อายุรกรรมFM-PCTMED-016-0021 ม.ค. 2022Doctor's order sheet CAPD Unit3 เม.ย. 2023
202PCT อายุรกรรมFM-PCTMED-018-0010 พ.ค. 2022Doctor's order sheet Sepsis3 เม.ย. 2023
203PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-009-002 ก.ย. 2022แนวทางดูแลทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี3 เม.ย. 2023
204PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-008-002 ก.ย. 2022Pediatric DKA management3 เม.ย. 2023
205PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-010-002 ก.ย. 2022แนวทางดูแลทารกที่คลอดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิส3 เม.ย. 2023
206PCT ศัลยกรรมFM-PCTSUR-001-0031 ต.ค. 2022แบบบันทึกประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยอุบัติเหตุแรกรับ3 เม.ย. 2023
207PCT ศัลยกรรมFM-PCTSUR-002-0031 ต.ค. 2022Neurological Observation Sheet3 เม.ย. 2023
208กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์FM-SOC-001-0024 พ.ย. 2022แบบส่งปรึกษาสังคมสงเคราะห์3 เม.ย. 2023
209กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์FM-SOC-002-0024 พ.ย. 2022แบบบันทึกการดำเนินงานของนักสังคมสงเคราะห์3 เม.ย. 2023
210คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-012-0126 ก.ย. 2022การให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3 เม.ย. 2023
211คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-013-0126 ก.ย. 2022แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์3 เม.ย. 2023
212กลุ่มงานพยาบาลชุมชนSP-CNP-003-0031 ต.ค. 2022แนวทางการปรึกษาผู้ป่วยเพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชน3 เม.ย. 2023
213กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาSP-LAB-001-0029 ก.ย. 2022IQC DTX, Blood lactate, Blood gas และ Trop T3 เม.ย. 2023
214กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาSP-LAB-002-0029 ก.ย. 2022การปกป้องสิทธิผู้ป่วยในขณะเจาะเลือดและทำหัตถการ3 เม.ย. 2023
215PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-036-0029 มิ.ย. 2022แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ MALA3 เม.ย. 2023
216PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-0376 ก.พ. 2023Flow Stroke fast track3 เม.ย. 2023
217PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-010-0014 ก.ย. 2022แนวทางการดูแลเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการ3 เม.ย. 2023
218PCT จิตเวชSP-PCTPSY-002-0020 มี.ค. 2023แนวทางการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวเข้าหอผู้ป่วยใน และการผูกยึด3 เม.ย. 2023
219กลุ่มงานรังสีวิทยาSP-RAD-004-008 ก.พ. 2022แนวทางปฏิบัติกรณีสารทึบรังสีรั่วออกนอกเส้นเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อของผู้ป่วย3 เม.ย. 2023
220กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูSP-REH-001-001 ก.ค. 2022แนวทางการส่งตรวจคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู3 เม.ย. 2023
221คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงSP-RM-002-0031 ต.ค. 2022ความเสี่ยงทางด้านคลินิกเฉพาะโรค (Specific clinical risk)3 เม.ย. 2023
222คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดด้าน การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล(ไม่ได้ตั้ง)คู่มือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล27 มิ.ย. 2024
223PCT ศัลยกรรมSP-PCTSUR-002-0025 มี.ค. 2024แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในระบบทางด่วนพิเศษ2 ก.ค. 2024
224PCT ศัลยกรรมFM-PCTSUR-005-00 25 มี.ค. 2024แบบบันทึกเวลา Trauma Fast Track และ แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย Trauma Fast Track ที่ได้รับการส่งต่อมาโรงพยาบาลปราสาท2 ก.ค. 2024
225คณะกรรมการ PCTอายุรกรรม และคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) SP-PCTMED-043-0030 เม.ย. 2024แนวทางการดูแลผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะ ( Antibiotics : ATB) ในผู้ใหญ่2 ก.ค. 2024
226กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดSP-ANS-001-0030 เม.ย. 2024กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด3 ก.ค. 2024
227PCT จิตเวช FM-PCTPSY-001-0013 มิ.ย. 2024หนังสือให้ความยินยอมจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท3 ก.ค. 2024
228PCT จิตเวชFM-PCTPSY-002-0013 มิ.ย. 2024หนังสือให้คำยินยอมการตรวจ การบำบัดรักษา และทำหัตถการ ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลปราสาท3 ก.ค. 2024
229งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง-(ไม่ได้ตั้ง)คู่มือและแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง10 ก.ค. 2024
230กลุ่มงานบริหารทั่วไปSP-ENV-006-0030 พ.ค. 2024กระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล12 ก.ค. 2024
231PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-014-0019 มี.ค. 2024แนวทางปฏิบัติการดูแลทารกที่เกิดจากมารดาใช้ยาและสารเสพติด12 ก.ค. 2024
232กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-010-0015 มี.ค. 2024เอกสารคำแนะนำหลังการผ่าตัดต้อเนื้อ12 ก.ค. 2024
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close