เสาร์แรกของเดือนมีนาคม (ปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2560) ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ " บ้ า น เ ริ่ ม - ชุ ม ช น ร่ ว ม "