วันจันทร์  ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,2,5 คลินิกโรคหอบหืด 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 3,4 คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกตา (เฉพาะคิวนัดผ่าตัด)  08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

- บริการฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รับฝากท้องรายใหม่ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.
คลินิกเวชกรรมไทย

ตรวจรักษาโรคตามหลักแพทย์แผนไทยและใช้

สมุนไพรไทยในการรักษา

13.00 - 16.00 น.
วันอังคาร  ให้บริการ        เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,3,5 คลินิกพิเศษ 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 2,4 คลินิกโรควัณโรค 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (เฉพาะคิวนัดผ่าตัด)  08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหญิงตั้งครรภ์รายเก่า 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 12.00 น.
คลินิกตา ตรวจรักษาโรคทางตา 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม

รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รับฝากท้องรายเก่า (คิวนัด) 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ  สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.

 

วันพุธ ให้บริการ        เวลา
ผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,2,5 คลินิกโรคเบาหวาน 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 3,5 คลินิกโรคเบาหวานที่ใช้ยาอินซูลิน (Insulin) 08.00 - 12.00 น.
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 08.00 - 12.00 น.
ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3 คลินิกผู้สูงอายุ 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจหญิงตั้งครรภ์รายเก่า 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกตา ตรวจรักษาโรคทางตา 08.00 - 20.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 18.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รับฝากท้องรายเก่า (คิวนัด) 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย - บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 12.00 น.
  - บริการฝังเข็ม 13.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี  ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 1,2,3 คลินิกโรคหัวใจ 08.00 - 12.00 น.
คลินิกเฉพาะโรค สัปดาห์ที่ 4,5 คลินิกโรคเบาหวาน 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวช 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมกระดูก 08.00 - 12.00 น.
คลินิกตา ตรวจรักษาโรคทางตา 08.00 - 20.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจรักษาโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ บริการกระตุ้นวัคซีนเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 20.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์  ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกเฉพาะโรค ทุกสัปดาห์ คลินิกโรคความดันโลหิตสูง 08.00 - 12.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางเด็ก 08.00 - 16.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวช คลินิกวัยทอง 08.00 - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก - -
คลินิกตา - -
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู

ตรวจโรคทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็มรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

- บริการกายภาพบำบัด

- บริการทำขาเทียมและกายอุปกรณ์

08.00 - 12.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 08.00 - 16.00 น.
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ บริการวางแผนครอบครัว 08.00 - 16.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 12.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 18.00 น.
คลินิกเวชกรรมไทย ตรวจรักษาโรคตามหลักแพทย์แผนไทยและใช้สมุนไพรไทยในการรักษา 13.00 - 16.00 น.
 
วันเสาร์ ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกเด็ก ตรวจรักษาโรคทางเด็กทั่วไป 08.00 - 12.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 16.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู บริการกายภาพบำบัด (เฉพาะคนไข้นัด) 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ ให้บริการ       เวลา
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตรวจฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนกผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 - 20.00 น.
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษาสุขภาพฟัน 08.00 - 16.00 น.
แพทย์แผนไทย บริการนวด อบ ประคบ สมุนไพร 08.00 - 16.00 น.
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู บริการกายภาพบำบัด (เฉพาะคนไข้นัด) 08.00 - 12.00 น.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close