บทคัดย่อ

 

                การวิจัยเรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน เขตตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชนและสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขต ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จำนวน  18 หมู่บ้าน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 181 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดการรับรู้ข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ วันที่ 5  มกราคม  2551 -  5  กุมภาพันธ์  2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุชุมชน  สถานีวิทยุ    คลื่น87.75 MHz  ที่ได้รับความนิยมและติดตามรับฟังทั้งข้อมูลข่าวสารและข้อมูลด้านสุขภาพมากที่สุด โดยเป็นสถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวสารด้านสุขภาพและข่าวสารด้านต่างๆ   เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดโดยไม่หวังผลกำไร    ช่วงเวลาน้อยกว่า 05.30 -24.00 น.เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการติดตามรับฟังวิทยุชุมชน  ซึ่งจะพบว่าโดยทั่วไปของกลุ่มคนในเขตชนบทที่ต้องลุกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่เช้า และเขตอำเภอปราสาทเป็นเส้นทางด้านคมนาคมที่ผู้สัญจรผ่านไปมาของหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วิทยุจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีความบันเทิงขณะขับขี่  ช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับฟังทุกๆคน   แนวเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีผู้รับฟังมากที่สุด ซึ่งเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้สามารถรับฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ     ภาษาไทยผสมเขมรเป็นภาษาที่มีผู้ฟังนิยมและชื่นชอบรับฟัง  ซึ่งในเขตปราสาทเป็นเขตที่อยู่ในเขตอีสานใต้จึงเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมที่สุด   และประชาชนมีความต้องการให้วิทยุชุมชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่ดีมีสุขและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

จากการค้นพบดังกล่าว       สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชน  โดยมีการเพิ่มช่วงเวลาการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและสาระน่ารู้มากขึ้น การปรับผังรายการโดยเน้นแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ฟังมากที่สุด   ช่วงเวลาในการจัดรายการมีการเพิ่มระยะเวลาถึง 22.00 น. ให้เหมาะสมกับจำนวนของบุคลากรและความต้องการของผู้รับฟัง  และการใช้ภาษาท้องถิ่น(เขมร) + ภาษาไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้รับฟังมากที่สุด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close