บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง   ประสิทธิผลของการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มข้าราชการที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกตินี้เป็นแบบกึ่งทดลอง ในลักษณะ  pretest – posttest  group  design  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มข้าราชการที่มีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือข้าราชการในโรงพยาบาลปราสาทจำนวน  30  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content  Validity)  และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)   โดยวิธีครอนบาชได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความเครียด 0.65  ด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 0.73  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   วิเคราะห์ความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรที่เป็นอิสระกัน    โดยใช้ค่าสถิติ t – test           

                ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองโดยการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ในระดับดีมาก  แต่การศึกษาพฤติกรรมพบว่าข้าราชการที่เข้าโครงการมีภาวะโรคอ้วน  ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 24.9  คิดเป็นร้อยละ 30.0  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ  ไม่แตกต่างกัน  เนื่องมาจากระยะเวลาทำแบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการไม่ห่างกันมากคือใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งได้รับความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนำไปปฏิบัติยังสามารถไม่เห็นผลในระยะเวลานั้นได้  การตอบแบบสอบถามในครั้งหลังไม่แตกต่างไปจากเดิม  เป็นสาเหตุทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

                จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งได้  นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำโครงการโดยเน้นความรู้  ทักษะ  สร้างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close