บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อโดยใช้การกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกำลังกล้ามเนื้อก่อน-หลังการกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำและการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และเพื่อเปรียบเทียบผลการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อหลังการกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำและการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มารับบริการที่งานกายภาพบำบัด จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยการจับฉลากแบบไม่แทนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแบบบันทึกผลของการตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยมือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง บันทึกผลการตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยมือก่อนเข้าร่วมงานวิจัย และหลังจากให้การกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำและการให้โปรแกรมการออกกำลังกาย จำนวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ paired T-test และ Independent T-test

 

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกำลังกล้ามเนื้อก่อน-หลังการกระตุ้นไฟฟ้าและการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกพบว่า ก่อน-หลังการกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ และก่อน-หลังการออกกำลังกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบผลการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อหลังการกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำกับการออกกำลังกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก พบว่าการกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ และออกกำลังกาย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

                                                                                                       

จากการค้นพบดังกล่าว สามารถนำการกระตุ้นไฟฟ้าและการออกกำลังกายไปใช้ในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้ เนื่องจากการกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำและการออกกำลังกายมีผลทำให้กำลังของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้ทั้งคู่ และไม่มีความแตกต่างกันในการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ ดังนั้นหากจะเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ก็สามารถใช้ได้ทั้ง 2 วิธี และเนื่องจากมีกล้ามเนื้อบางมัดที่ไม่สามารถให้การกระตุ้นไฟฟ้าได้ เช่น Hip flexor muscle ,Hip extensor muscle เป็นต้น หากจะทำการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อในกลุ่มนี้ เราก็นำการออกกำลังกายเข้ามาใช้ในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อในกลุ่มนี้

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close