บทคัดย่อ

 

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์  และเพื่อสำรวจความต้องการต่องานประชาสัมพันธ์ของผู้มารับบริการโรงพยาบาลปราสาท  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มารับบริการตรวจรักษาทั้งหมด ที่มารับการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์   จำนวน 225 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม   ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  แบบวัดความพึงพอใจ และ แบบสำรวจความต้องการต่องานประชาสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’alpha coefficient)  มีค่าเท่ากับ  0.80  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ        แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มารับการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.ปราสาท  ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม  2555 – 24 พฤศจิกายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมของความพึงพอใจต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์  อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.33)   และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบุคลิก ท่าทาง การพูดของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก   (= 2.36) 

                จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ  และโครงสร้างทางกายภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และกระบวนการพัฒนาเครือข่ายตามมาตรฐานสาธารณสุข   เพื่อให้ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ของผู้รับบริการให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close