บทคัดย่อ

 

           การวิจัยเรื่องความรู้และการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับของญาติ หอผู้ป่วยศัลยกรรม

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ และ การปฏิบัติในดูแลผู้ป่วยแผลกดทับของญาติ กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่นอนพักรักษาในตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้และแบบทดสอบการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับของญาติซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟ่า ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.62 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การทำแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 – 31 ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้

            กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ระดับปานกลาง ร้อยละ 66.7 ระดับต่ำ ร้อยละ 33.3 และการปฏิบัติถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับของญาติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70 และอยู่ในระดับที่ดี ร้อยละ 20

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ควรมีการส่งเสริม  และให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับแก่ญาติ  โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  และกลุ่มที่อาชีพเกษตรกรรม  เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับให้มากขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close