บทคัดย่อ

          การวิจัยเรื่อง            ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลปราสาท ปี 2555 นี้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการ อย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่งานสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน  82  ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามความรู้  พฤติกรรมการดูแลของญาติ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีอัลฟาของครอนบราค(Conbach’ alpha coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ไคสแควร์ 

ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศ อายุ   การศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ หรือรายได้  การดูแลของญาติ  พฤติกรรมบริการไม่มีความสัมพันธ์กัน ด้าน ความรู้ การปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อการรับยาต่อเนื่องโดยผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว ต่ำมากว่ามีความรู้สูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ 61.00 และ 88.90 ตามลำดับ

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการเพิ่มความรู้ เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ของผู้ป่วยจิตเวช รวมถึงญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน อาจมีการจัดตั้งกลุ่ม หรือชมรม เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนในด้านความรู้หรือประสบการณ์ มีการช่วยเหลือเรื่องงบประมาณเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถดูแลตนเอง และเพิ่มเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close