บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความไม่พร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และศึกษาผลการเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัดและความพร้อมก่อนผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด  โดยการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ใช้แบบสอบถาม 1 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ           ข้อมูลส่วนทั่วไป           แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดโดยผู้ป่วยเลือกตอบเองและ         แบบบันทึกความพร้อมก่อนการผ่าตัดทางด้านร่างกาย  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้แจกแบบสอบถาม ให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด     ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          ผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผ่าตัดส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ผ่าตัดแล้วร้อยละ 61.7 ,  ได้รับข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้ร้อยละ 76.7 , ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดเพียงพอร้อยละ 80, ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่และบรรยากาศห้องผ่าตัดร้อยละ 80, ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดครบถ้วนร้อยละ 88.3 , ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดร้อยละ 31.7

          ผลการศึกษาผู้ป่วยที่มีความพร้อมก่อนการผ่าตัด แผนกที่ Set ผ่าตัดส่วนใหญ่คือแผนกศัลยกรรมร้อยละ 53.3 , เป็น Case Emergency ร้อยละ 58.3, NPO time > 8 ชั่วโมงร้อยละ 98.3 , การถอดเครื่องประดับหรือเก็บฟันปลอมมีความพร้อมร้อยละ 90 , ความพร้อมด้านการทำความสะอาดผิวหนังร้อยละ 96.7 , ความพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ EKG/X-ray ร้อยละ 100 , ความพร้อมในการการใส่สายสวนปัสสาวะ/อุจจาระ/ปัสสาวะก่อนมาห้องผ่าตัดร้อยละ 100 , ความพร้อมเรื่องการเตรียมเอกสารการลงบันทึกสัญญาณชีพก่อนผ่าตัด/การลงนามในใบยินยอมการผ่าตัดร้อยละ 98.3 และผลการศึกษาพบว่ามีเพียงร้อยละ13.3 ที่ไม่พร้อมก่อนการผ่าตัดและร้อยละ86.7 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดได้ครบถ้วน

          ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ได้แก่พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล ควรมีการเยี่ยมก่อนและหลังการผ่าตัด  เน้นการแนะนำการปฏิบัติตัวเนื้อหาให้ครอบคลุมโรคนั้น เปิดโอกาสซักถามให้มากขึ้นหรือมีเอกสารแผ่นพับ รูปภาพเพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่ายแจกให้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close