บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบขณะพักรักษาที่ แผนกศัลยกรรมทั่วไป  โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์    โดยการเลือกแบบเจาะจง  จำนวน  50  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วน  คือข้อมูลทั่วไป และแบบทดสอบความรู้ของโรคไส้ติ่งอักเสบและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบซึ่งผ่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของของบรอนบาค   ด้านความรู้  เท่ากับ 0.72

ด้านการปฏิบัติตัว  เท่ากับ    0.60    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 

1  มกราคม พ.ศ. 2557    – 30 เมษายน   พ.ศ. 2557  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเชิงพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ผลการวิจัย  มีดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบอยู่ใน  ระดับสูง ร้อยละ 46.0 

ระดับปานกลาง  ร้อยละ 44.0   และระดับต่ำ ร้อยละ 10.0

 กลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบอยู่ในระดับสูง  ถึงร้อยละ  70.0

ระดับปานกลาง  ร้อยละ 26.0 และระดับต่ำ ร้อยละ 4.0

          จากการศึกษา พบว่า  ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องโรคไส้ติ่งอักเสบมากขึ้น  โดยเน้นในเรื่อง การเข้ารับการรักษาทันทีเมื่อมีอาการของโรคไส้ติ่งอักเสบ   เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากการมารับการรักษาล้าช้า และเมื่อผู้รับบริการเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด  พยาบาลในหน่วยงาน  ควรมีโปรแกรมการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกาย  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลและการนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close