การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระยะเวลาการลดระดับยา sevoflurane หลังปิดยา ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว ใน fresh gas flow ที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอายุ 15-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัวที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ และได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวรวมระยะเวลาการผ่าตัดไม่เกิน 2 ชั่วโมง จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)โดยวิธีจับฉลาก แบบบันทึกข้อมูล ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและความเข้มข้นของ sevoflurane(Fi et)   ตามช่วงเวลา  เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557-30 พฤษภาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ t-test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

  • 60 ราย ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่อง

เพศ , กลุ่มอายุ และดัชนีมวลกาย                                                           

              ระยะเวลาการลดระดับยา sevoflurane หลังปิดยา ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว พบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้ Fresh gas flow 4 L/min มีการลดระดับยา sevoflurane กระทั่งถึง MAC awake ใช้เวลาเฉลี่ย 3.1 นาที  เร็วกว่ากลุ่มทดลองที่ใช้ Fresh gas flow 2 L/min ซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 4.4 นาที

เปรียบเทียบการลดระดับยา sevoflurane ในผู้ป่วยที่ใช้ fresh gas flow ที่ต่างกัน

เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า การลดระดับยา sevoflurane ของกลุ่ม Fresh gas flow          4 L/min กับกลุ่มทดลองที่ใช้ Fresh gas flow 2 L/min มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ได้แก่ ในการให้การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด วิสัญญีควรใช้fresh gas flow 4 L/min เพื่อให้มีการลดระดับยาSevoflurane ได้เร็วกว่า ใช้ Fresh gas flow 2 L/minและควรปิดSevoflurane ก่อนเสร็จสิ้นการผ่าตัด 4 นาที  ในกรณีใช้ Fresh gas flow 2 L/min  หรือ ปิดก่อนเสร็จสิ้นการผ่าตัด 3 นาที ในกรณีที่ใช้ Fresh gas flow 4 L/min เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นจากการรับยาระงับความรู้สึกได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close