บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองจำแนกตามปัจจัยต่างๆของผู้ป่วยโรคหัวใจในคลินิกวาฟาร์รีนกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจและได้รับยาละลายลิ่มเลือดที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน110 รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือข้อมูลทั่วไป  แบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ  แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ 0.66 , 0.68  และ 0.87ตามลำดับ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในระหว่างวันที่1 กุมภาพันธ์ถึง 31พฤษภาคม2557วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Independent -test    และ ANOVA ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

              กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 86.4 และระดับปานกลาง ร้อยละ 7.5 ไม่พบผู้ที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองจำแนกตามปัจจัยต่างๆของผู้ป่วย ผลการวิจัยพบว่า เพศ  ค่า INR ความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่  อายุอาชีพระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยระยะเวลาการเจ็บป่วยโรคร่วม และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจในคลินิกยาวาร์ฟารีน ในเรื่องยาต้านการแข็งตัวของเลือด  การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ควรมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และยาสมุนไพร ให้คำแนะนำสาธิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีบาดแผล และการปฏิบัติตัวก่อนการทำทันตกรรม โดยเน้นในผู้ป่วยที่มีระดับ INR น้อยกว่าหรือมากกว่าค่าปกติและในผู้ป่วยเพศชายเนื่องจากผู้ป่วยเพศชายมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดีเท่าเพศหญิง

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close