บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ และเปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลกับมาตรฐานของสภาการพยาบาล  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลปราสาทที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลห้องผ่าตัดไม่น้อยกว่า  1  ปี  และได้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง     เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด มีสองส่วนคือ 1 ส่วนข้อมูลทั่วไป  2  แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด  โดยให้พยาบาลห้องผ่าตัดประเมินตนเอง   พยาบาลผู้ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน  และหัวหน้าห้องผ่าตัดประเมินพยาบาลในหน่วยงานเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้น  ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  3  ท่าน  และกระบวนการทางสถิติในการวิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor  analysis ) และนำมาหาความเที่ยงของเครื่องมือ  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach's Alpha coefficient ) จะต้องได้ค่าความเที่ยง .98    การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม  2557  ถึง  วันที่  20  มีนาคม  2557  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive  statistic )ได้แก่  ร้อยละ ( percentage ) ใช้ค่าเฉลี่ย ( mean ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  deviation )  และใช้สถิติวิเคราะห์ One sample t – test  และ F – t ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ มีดังต่อไปนี้

 1  สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดโดยรวมจากการประเมินตนเองประเมินโดยผู้ร่วมงาน  และประเมินโดยหัวหน้างาน   พบว่าได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.59, 3.93, 0.98  ตามลำดับ  เมื่อทำการทดสอบความแตกต่าง พบว่า  คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   แตกต่างกันทั้งหมด 

2     เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล พบว่าคะแนนเฉลี่ยตำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โดยการจัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยน้อย เช่น การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยผ่าตัด สมรรถนะด้านการสื่อสารและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการพยาบาลผ่าตัด และด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยผ่าตัดเพื่อให้พยาบาลมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่สำคัญของพยาบาลห้องผ่าตัดและเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close