บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง เพื่อศึกษา การเกิดภาวะแทรกซ้อนและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านการแข็งตัวของเลือด
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจในคลินิกวาร์ฟารีน ในการวิจัยครั้งนี้ทำการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 110 ราย  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะแทรกซ้อน แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตัวการดูแลตนเอง   และแบบวัดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านการแข็งตัวของเลือด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถาม 0.67  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  ถึง 31 พฤษภาคม 2557  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาใช้จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Chi – square test ผลการวิจัยมีดังนี้ต่อไปนี้  ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจในคลินิกวาร์ฟารีน  มีความรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับต่ำและปานกลางร้อยละ 67.3 และร้อยละ 31.8 ตามลำดับ พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจในคลินิกวาร์ฟารีน พบว่าส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการปฏิบัติตัวถูกต้องอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 96.4 ผู้ป่วยโรคหัวใจคลินิกวาร์ฟารีนไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านการแข็งตัวของเลือด ร้อยละ 58.2 และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา ร้อยละ 41.8  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านการแข็งตัวของเลือด ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ค่า INR และดัชนีมวลกาย(BMI) มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p <.05 (p=0.034 , 0.039, 0.012, 0.010)  จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทีมสหสาขาวิชาชีพควรจัดกิจกรรมหรือพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื่องการ เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด(Warfarin)  การปฏิบัติตัวเพื่อการดูแลตนเอง ตลอดจนการดำเนินโครงการต่อเนื่องในคลินิกวาร์ฟารีนและถ้าพบระดับค่า INR > ควรระมัดระวังและเฝ้าติดตาม
หาสาเหตุพร้อมแก้ไขและต้องควรได้รับการรักษาทันที

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close