บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้มารับบริการรักษาด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยประชากรเป็นผู้มา รับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างปี 2552 – 2556 จำนวน 236  ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักโรงพยาบาลปราสาท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป ชนิดประเภทและระยะเวลาเกิด ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก และการรักษา ผลการรักษาผู้รับบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามรหัสโรค ICD 10 ในช่วงปี 2552 - 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

ผู้มารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ส่วนมากมาจากต่างอำเภอร้อยละ17.8 เพศชายเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 84.3  มีอายุน้อยกว่า 20 ปีร้อยละ 48.3  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ47.9  ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรร้อยละ 34.3  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลักที่พบสองอันดับแรกได้แก่ โรคหนองในร้อยละ 88.1 และโรคซิฟิลิส ร้อยละ 8.6  และระยะเวลาเวลาในการเกิดโรคน้อยกว่า 5 วันร้อยละ 52.5  

          ผู้มารับบริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลัก ส่วนใหญ่สามในสี่ไม่ได้รับการรักษาที่ใดมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 98.7 ,การรักษาของผู้มารับบริการในงานผู้ป่วยนอกส่วนมากได้รับการรักษาด้วยยาทานและยาฉีด ร้อยละ 76.6  และผลการรักษาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วหาย ร้อยละ 90.7

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้  ได้แก่ พยาบาล ควรจัดทีมในการให้ความรู้และรณรงค์แจกถุงยางอนามัย เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นหรือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงได้มีความรู้เท่าทันในการดูแลตนเองและการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการเกิดโรค     ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแนวทางการให้บริการผู้มารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน   ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการมารักษาต่อเนื่องและติดตามคู่เพศสัมพันธ์มารับการรักษาร่วมด้วย

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close