บทคัดย่อ

             การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง รูปแบบพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปริมาณแคลอรีที่ผู้ป่วยได้รับและวัดความเพียงพอโดยอ้างอิงตามค่า Total Energy expenditure(TEE) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติโรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเลือกจากกลุ่มผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายยางให้อาหารทั้งสิ้น  92  ราย    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถาม  ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้ป่วย  ประกอบด้วย  2  ส่วน  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป  และ  แบบประเมินปริมาณแคลอรีที่ผู้ป่วยได้รับในแต่ละราย    ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งเป็นแบบวัดปริมาณแคลอรีที่ผู้ป่วยได้รับและความเพียงพอโดยอ้างอิงตามค่า Total Energy expenditure(TEE) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนในช่วง 1 มกราคม 2556 จนถึง 31 ธันวาคม 2556 เป็นระยะเวลา 12 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา  ได้แก่  จำนวนร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และสถิติวิเคราะห์   พบว่า ผู้ป่วยในช่วงแรก โดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์แรกของการรักษา มีแนวโน้มของการได้รับพลังงานที่ต่ำกว่าค่า  TEE  มากกว่าในช่วงวันหลังของกการรักษาและตลอดทั้ง 7 วันแรกของกการรักษานั้น มีผู้ป่วยที่ได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ควรจะได้ถึงร้อยละ 50.15 และค่าเฉลี่ยปริมาณพลังงานที่ได้รับในช่วงแรกของการรักษาก็น้อยกว่าในช่วงวันหลังด้วย โดยในวันที่หนึ่งของการรักษานั้น  ผู้ป่วยได้รับพลังงานคิดเป็นร้อยละ 42.87 ของ TEE และร้อยละของพลังงานที่ได้รับเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงวันหลังของการรักษา  สาเหตุที่ทำให้ได้รับพลังงานไม่เพียงพอที่พบมากที่สุด เกิดจากคำสั่งการรักษาที่ให้พลังงานแก่ผู้ป่วยที่น้อยเกินไป (ร้อยละ 47 จากสาเหตุทั้งหมด) รองลงมาคือการมีอาหารค้างในกระเพาะอยู่มาก (ร้อยละ 27)  งดอาหารเพื่อป้องกันการสำลักลงปอดกรณีก่อนหรือหลังใส่ท่อช่วยหายใจ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังทางเดินหายใจอาจมีปัญหาหรือการเตรียมก่อนเอาท่อช่วยหายใจออก(extubation) (ร้อยละ21) และงดอาหารทางสายเนื่องด้วยผู้ป่วยต้องระวังภาวะฉุกเฉินทางช่องท้องโดยต้องประเมินอาการทางหน้าท้อง(ร้อยละ5)
         จาการศึกษาพบว่าการได้รับปริมาณแคลอรีที่ไม่เพียงพอ นับเป็นปัญหาที่พบได้มาก  ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต  โรงพยาบาลปราสาท การทราบถึงสาเหตุจะช่วยในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมาก  ซึ่งทั้งแพทย์  และพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตควรมีความรู้ความเข้าใจในการที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ  และเหมาะสม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close