บทคัดย่อ

                                การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการ และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับภาวะโภชนาการของบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆจำนวน 270 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงจากทุกหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่ทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการ  ใช้สูตรประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s alpha)ได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปราสาท เท่ากับ 0.7 เก็บรวบร่วมข้อมูลระหว่าง วันที่ 7-20  สิงหาคม   2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่  ไคสแควร์  ผลการวิจัยมีดังนี้

                   บุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท มีภาวะโภชนาเกินร้อยละ19.3 

                   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส ประวัติโรคอ้วน และพฤติกรรมการบริโภค   ส่วนปัจจัยอื่นๆไม่มีความความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของบุคลากร 

                  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ได้แก่ การรณรงค์ให้บุคลากรในโรงพยาบาลปราสาท มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง  มีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะโภชนาการเกิน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close