บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงการทดลองเบื้องต้น(pre-experimental reseach) ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยสายราชสำนักร่วมกับการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเพื่อลดอาการปวดหลัง (LBP) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้มารับการรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 40 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการประกอบด้วย 3ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป,การตรวจร่างกาย และมาตรวัดระดับความเจ็บปวด  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา  ได้แก่ จำนวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิตวิเคราะห์ได้แก่  Repeated Measure Design ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          ผลการศึกษาพบว่า ความปวดของผู้ป่วยหลังการนวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า   แพทย์แผนไทย  ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขควรส่งเสริมและสนับสนุน  ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับอาการปวดหลังที่ถูกต้อง และจัดอบรมทักษะด้านการนวดไทย รวมถึงการปฏิบัติตัวและข้อควรระวังหลังจากมารับบริการนวดเพื่อการรักษา  และประชาชนในพื้นที่สามารถนำความรู้  ทักษะ ที่ได้มาปฏิบัติ เพื่อดูแลคนในครอบครัว ในชุมชน เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง  อีกทั้งลดการใช้ยาที่ไม่เหมะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้  ลดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close