บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำแนกตามปัจจัยต่างๆของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท จำนวน  120 คน โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1  คือ  ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2  คือความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการประชุม/อบรม/ดูงาน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาตนเอง  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีอัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ 0.93   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระหว่าง วันที่ 1  พฤษภาคม 2557  ถึงวันที่ 12  พฤษภาคม  2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Independent t test และ  ANOVA

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5  ด้าน  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านการประชุม/อบรม/ดูงาน (= 3.75)  ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร (= 3.65)    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (= 3.62)  ด้านการพัฒนาตนเอง    (= 3.62)  และด้านการส่งเสริมการศึกษา  (= 3.48)  ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำแนกตามปัจจัยต่างๆผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มี  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การทำงาน  ตำแหน่ง และรายได้  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลควรให้ความสำคัญกับนโยบายที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ  รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุน และให้โอกาสบุคลากรได้รับการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ และผู้ปฏิบัติงานเองควรที่จะพัฒนางานตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการวิจัยความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท มีการศึกษาสิ่งที่คาดหวังจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรของโรงพยาบาลปราสาท

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close