การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความเจ็บปวดของแผลผ่าตัดไส้ติ่ง แบบ Transverse incision และ Gridiron’s  incision โรงพยาบาลปราสาทนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเจ็บปวดของแผลผ่าตัดไส้ติ่งแบบTransverseincision และ Gridiron’s  incision และเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของแผลผ่าตัดไส้ติ่งแบบTransverse และ Gridiron’s  incision กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มารับบริการผ่าตัดไส้ติ่งที่โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มละ 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่2 แบบประเมินความเจ็บปวด ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ป่วยเอง ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 - 12 พฤษภาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Independent –test

          ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ผ่าตัดไส้ติ่งแบบTransverse incision และ แบบ Gridiron’s incision จำแนกตามคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด   แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวด แบบ Transverse incision และ Gridiron’s incision พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังผ่าตัด 24 ชม.  และก่อนจำหน่ายกลับบ้าน มีความแตกต่างกัน ส่วนผลเมื่อมาติดตามอาการภายใน 7-10 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แผลผ่าตัดไส้ติ่งแบบ Gridiron’s incision มีความเจ็บปวดมากกว่า ในบทบาทของพยาบาลควรเน้นในเรื่องการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกลุ่มนี้ในการบรรเทาความเจ็บปวด เพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ที่ดีในการดูแลที่ได้รับจากทีมสุขภาพ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close