บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Study) โดยการศึกษาณจุดเวลาใด เวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ทรายทีมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่จริงหลังคาเรือนละ  1 คนในตำบลกังแอน อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) จำนวน 170 หลังคาเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป, ความรู้เกี่ยวกับทรายทีมีฟอส, ทัศนคติเกี่ยวกับทรายทีมีฟอส, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของทรายทีมีฟอสและพฤติกรรมการใช้ทรายทีมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แบบวัดความรู้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ,ค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR20) มีค่าเท่ากับ  0.79  และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ  0.83  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 28 กุมภาพันธ์  2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ Chi Square

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ทรายทีมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ร้อยละ 96.5 เมื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ทรายทีมีฟอส พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ทรายทีมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยกลุ่มอายุ  45 – 59 ปีมีพฤติกรรมการใช้ในระดับดี ร้อยละ 74.0 รอลงมา คือ กลุ่มอายุ  35 – 44 ปี ร้อยละ 73.0 ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่  เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ การเคยใช้ การได้รับสนับสนุนและการใช้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ทรายทีมีฟอสในการกำจัดลูกยุงลาย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรายทีฟอส รวมถึงสาธิตวิธีการใส่ทรายทีมีฟอสที่ถูกต้องเลือกทรายทีมีฟอสที่มีการแบ่งบรรจุในถุงชาขนาดเล็กหรือแนะนำวิธีการห่อทรายทีมีฟอสในผ้าขาวบางก่อนหย่อนลงโอ่งน้ำใช้ เพื่อความสะดวกในการล้างทำความสะอาดโอ่งน้ำ ควรจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ประชาชนยอมรับได้  

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close