บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายในคลินิกไตเสื่อม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จำนวน 36 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างระหว่าง มีนาคม – เมษายน 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

     กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 72.52  การศึกษาอยู่ในระดับประถมร้อยละ 86.1 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 ต่อเดือน ร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 44.4 ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคไตวายน้อยกว่า 4 ปีร้อยละ 55.6 ส่วนใหญ่มีภาวะโรคร่วมเป็นเบาหวาน ร้อยละ 86.1การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไตวาย ร้อยละ 61.1 ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่อทางโทรทัศน์ พฤติกรรมการบริโภคที่ดีมี 3 ลำดับแรกคือ กินอาหารนอกบ้านหรือซื้อกลับมากินที่บ้านร้อยละ 19.4   การบริโภคอาหารที่มักเติมเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม เช่น เกลือ น้ำปลา ซอส ซีอิ้วและการรับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูป ร้อยละ 36.1 และการบริโภคอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากเนื้อและปลาเค็ม เช่น แหนม ไส้กรอก แฮม ปลาเค็ม รวมถึงอาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ร้อยละ 38.9 ส่วนทางด้านพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ดีมี 3 ลำดับแรก คือการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มนำ ร้อยละ 83.3 บริโภคอาหารตามร้าน เช่นก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดียว ข้าวราดแกงมักเติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม ร้อยละ 66.7 และการบริโภคอาหารที่มีน้ำจิ้ม เช่น ลูกชิ้น ข้าวมันไก่ สุกี้ หมูกระทะ ร้อยละ 52.8  ตามลำดับ

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายโดยเฉพาะในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารหรือสุขศึกษาในด้านการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดการเกิดโรคแทรกซ้อน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close