บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ของฟันน้ำนมในเด็กกลุ่มอายุ 5 ปี และค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด ของฟันแท้ ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลปราสาทและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล โดยศึกษาในเด็กกลุ่มอายุ 5 และ 12 ปีทั้งหมดที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยเด็กในกลุ่มอายุ 5 ปี มีจำนวน 208 และ 56 คน กลุ่มอายุ 12 ปี มีจำนวน 144 และ 38 คน ตามลำดับ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากแบบบันทึกการตรวจสภาวะช่องปากประจำปีการศึกษา 2556 ของแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ได้แก่  Independent t-test    ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

          ในกลุ่มอายุ 5 ปี ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุด ในฟันน้ำนมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลปราสาท (dmft = 1.21 ซี่/คน) มีค่าน้อยกว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล (dmft = 2.06 ซี่/คน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          ส่วนในกลุ่มอายุ 12 ปี ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลปราสาท (DMFT = 0.80 ซี่/คน) มีค่าน้อยกว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพล (DMFT = 1.04 ซี่/คน) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการที่จะทำให้ปัญหาการเกิดฟันผุลดลง ควรมีการวางแผนกำหนดนโยบายและกรอบภาระงานที่ชัดเจน ให้กับทันตบุคลากรที่ประจำอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสะดวกในการติดตามและนิเทศงาน เน้นทันตกรรมป้องกัน มากกว่าการให้การรักษาเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังควรมีการศึกษาและวิจัยที่ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุเขตเมืองและชนบทต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close