บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาทเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย จำนวน 193 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.91  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 78.32 รองลงมาได้แก่ ระดับสูง ร้อยละ 14.5  และระดับต่ำ เพียงร้อยละ 7.3 เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะ ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  ผลการวิจัย พบว่า ไม่มีปัจจัยส่วนบุคคลใดมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการบริหารสมรรถนะ

จากข้อค้นพบดังกล่าว  พบว่า กลุ่มตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารสมรรถนะ มีความเชื่อว่าการบริหารสมรรถนะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการบริการจัดการสมรรถนะทำให้เกิดวัฒนธรรมในโรงพยาบาลในทางที่ดีและเหมาะสม  ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารสมรรนถะที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้วัดความรู้เรื่องการบริหารสมรรถนะ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวัดความรู้เรื่องการบริหารสมรรถนะร่วมด้วย ควรมีการศึกษาบทบาทและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของบุคลากรต่อการบริหารสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการศึกษาสิ่งที่คาดหวังจากการบริหารสมรรถนะของบุคลากรและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close