บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการนวดแผนไทย   และเปรียบเทียบความพึงพอใจจำแนกตามตัวแปรต่างๆกลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้มารับบริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาลปราสาท  โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน  30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  3  ส่วน  คือ ข้อมูลทั่วไป  แบบวัดความรู้  และ แบบวัดความพึงพอใจ ซึ่งผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ 0.59 และ 0.84 ตามลำดับ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่10 -31 มกราคม  2551   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติวิเคราะห์ได้แก่  T-test  และ F-test  ผลการวิจัยเป็นดังนี้

                กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการนวดแผนไทยระดับปานกลางร้อยละ 36.7 ระดับสูงร้อยละ 33.3  และระดับต่ำร้อยละ 30.0      

                กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจบริการนวดแพทย์แผนไทยพอใจในภาพรวมระดับมากร้อยละ60.0  ความพึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 40.0  โดยไม่พบความพึงพอใจระดับน้อยเลย

เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกับตัวแปรต่างๆ  เพศ    อายุ   การศึกษา  สถานภาพ ศาสนา   อาชีพ  รายได้  และความเจ็บปวดก่อนมารับบริการ  ผลการวิจัยพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีมีความพึงพอใจใกล้เคียงกันร้อยละ 42.54 และ 40.42 ตามลำดับ   ทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงร้อยละ 40.44 - 41.80    การศึกษามีความพึงพอใจใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 39.60-41.57  สถานภาพโสดมีความพึงพอใจมากสุดร้อยละ 42.66   อาชีพรับราชการมีความพึงพอใจมากสุดร้อยละ45.00   กลุ่มไม่มีรายได้มีความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ43.50  กลุ่มไม่มีความเจ็บปวดมีความพึงพอใจสูงสุดร้อยละ 44.00

         จากการศึกษาพบว่าผู้รับมาบริการส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องโรคหรืออาการที่ไม่สามารถนวดได้  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรมีการจัดทำแผ่นพับและบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ไม่สามารถนวดได้  รวมถึงประเภทของการนวด และข้อควรระมัดระวังในการนวด    ผู้มารับบริการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการนวดไม่ครบถ้วน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วิทยุชุมชน   ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปวดซ้ำ   และประเภทของการนวดแผนไทย

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close