การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้บริการยานพาหนะรพ.ปราสาท และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการจำแนกตามตัวแปรต่างๆ

กลุ่มตัวอย่างคือ  เจ้าหน้าโรงพยาบาลปราสาท ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  100 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2  ส่วนคือ  ข้อมูลทั่วไป  และแบบสำรวจความต้องการซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี อัลฟา ของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ  0.95  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามระหว่าง  วันที่  3  - 10  มกราคม  2551  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชสถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ได้แก่  t-test และ F- test  ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

                ความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวม  พบว่า ความต้องการอยู่ในระดับสูงและปานกลางร้อยละ 83.0 และ 17.0 ตามลำดับ  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความต้องการที่มีมากที่สุด  2  ลำดับแรกคือ  การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาวะปกติ  ร้อยละ  87.00  รองลงมาคือ  กรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ควรมีการแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ  ร้อยละ  84.00  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้รับบริการจำแนกตามตัวแปรต่างๆ  ผลการวิจัยพบว่าความต้องการของผู้รับบริการมีความแตกต่างกันในระดับผู้ปฏิบัติและระดับหัวหน้างาน  ส่วนตัวแปรอื่นๆไม่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาหน่วยงานยานพาหนะ  โดยหน่วยงานยานพาหนะควรตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกวัน เพื่อพร้อมใช้ และควรมีการปรับปรุงด้านการให้บริการแก่ผู้มารับบริการโดยมีการจัดอบรมหัวใจของการบริการ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close