การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วย เบาหวานที่มานอนพักรักษาตัว กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปราสาท โดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบวัดความรู้และแบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน  และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการ อัลฟา
ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ   0.42  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
ระหว่างวันที่ 1- 31ธันวาคม  2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ t-test และ f-test  ผลการวิจัยดังนี้
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผลไม้ที่มีรสหวานจัด สูง ร้อยละ 70.0 
รับประทานอาหารอาหารจุบจิบ ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.3  และ รับประทานยา ต่ำ ร้อยละ 20.0
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ป่วยเบาหวานที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นเพศหญิงร้อยละ 83.3 และมีอายุระหว่าง 15-30 ปีมากที่สุด  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย:บทนำ)  โรคเบาหวานพบได้กับคนทั่วไป และเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน   ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 85.0   ต้องควบคุมอาหารร่วมกับการออกกำลังกายโดยไม่ต้องรับประทานยาลดระดับน้ำตาล แต่ถ้าระดับน้ำตาลในเลือด
ยังสูงกว่าที่ควร ก็จะใช้ยารับประทานร่วม
ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานของหวานหรือขนมหวานและอาหารประเภทแป้งมากที่สุด ร้อยละ 63.3  
 นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานแล้วยังเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆของผู้ป่วยตลอดจน
ญาติพี่น้องที่มีความสนใจที่ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน  จากการค้นพบข้อมูล  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการควบคุมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน ตลอดจนญาติหรือผู้ดูป่วยเมื่อกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เป็นแนวทางในการรักษาตัว โดยไม่ต้องพึ่งยาเพียงอย่างเดียวและเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจในการดูแลตนเองและญาติให้มากขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close