บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด – 5 ที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง มี ท. ใน CUPในเขตอำเภอปราสาท ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปราสาทระหว่างวันที่  1เดือนตุลาคม  2555ถึง 15 พฤศจิกายน  2555  นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง เกณฑ์ปกติ (Norm)ด้านพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเด็กวัย 0- 5 ปี ที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง มี ท. ใน CUPในเขตอำเภอปราสาท  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน  200  ราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  3 ส่วน  คือ  ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง  ข้อมูลทั่วไปของเด็ก  และแบบสอบถามที่ใช้ประเมินพัฒนาการเด็กวัย 0- 5 ปี โดยมีผู้วิจัย  เป็นผู้ทดสอบ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการหดสอบกุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2555  -   15  พฤศจิกายน  2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวม  กลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการที่ดีในด้านทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ  76  , และน้อยที่สุด คือพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  ร้อยละ 71 ,ช่วงอายุระหว่าง  0 -  12  เดือน  มีพัฒนาการด้านทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ 76.3  รองลงมาคือ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม  ร้อยละ 74.8  และน้อยที่สุดคือพัฒนาการด้านความใจภาษา ร้อยละ 70.4, ช่วงอายุระหว่าง  13  - 24 เดือน  มีพัฒนาการด้านเนื้อมัดใหญ่ร้อยละ 78.1 รองลงมาคือพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ร้อยละ 68.8 และมีพัฒนาการน้อยสุดด้านการใช้ภาษา  ร้อยละ 59.4,ช่วงอายุระหว่าง  25 -  36  เดือน  มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ 80  และน้อยที่สุดคือพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม ร้อยละ 53.3, ช่วงอายุระหว่าง  37 - 48  เดือน  มีพัฒนาการในทุกๆด้าน  คิดเป็นร้อยละ 100 ,ผู้มารับบริการที่มีช่วงอายุระหว่าง  49 - 60  เดือน  มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และทักษะการใช้ภาษา  ร้อยละ 100    น้อยที่สุดคือพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และด้านทักษะการช่วยเหลือตัวเองและสังคม  ร้อยละ 77.8

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและควรมีการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้าน  หากพบว่ามีพัฒนาการช้า ควรได้รับการส่งเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close