บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำแนกตามปัจจัยต่างๆ ของบุคลากร โรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว   โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของบุคลากรซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และ ทดสอบความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ .083  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 30 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและสถิติวิเคราะห์(Analytical statistic)  ได้แก่  Independent t test และ  ANOVA

ผลการวิจัยในภาพรวมของความพึงพอใจต่อหน่วยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ของบุคลากร  โรงพยาบาลปราสาท ร้อยละ 82.32 และความพึงพอใจต่อหน่วยงานจำแนกตามปัจจัยต่างๆผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จำนวนครั้งที่มาใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ  แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการให้บริการงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และการมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลควรที่จะจัดสรรงบประมาณที่จะนำมาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยตรงความต้องการหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close