บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง(Experimental Research) มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลการสอนที่มีต่อความรู้และทักษะของอาสาสมัคร กู้ชีพตำบลในอำเภอปราสาท ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการให้ความรู้และการฝึกทักษะแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับแนวคิดการวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครกู้ชีพของหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานระดับตำบลในอำเภอปราสาท  จำนวน   40  คน ตามทฤษฎีขีดจำกัดกลาง (Bartz,1999)   โดยการสุ่มอย่างง่าย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบความรู้ ทักษะ ก่อนและหลังการเรียนซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  แบบทดสอบด้านความรู้และแบบทดสอบด้านทักษะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการอบรมกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดลองได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Paired samples t-test

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการเรียนซึ่งคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนการเรียนเท่ากับ 23.32 และหลังการเรียนเท่ากับ 24.55  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบว่า คะแนนความรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และด้านทักษะการปฏิบัติการของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะก่อนการเรียนเท่ากับ 11.95 และหลังการเรียนเท่ากับ 14.50 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบว่า คะแนนทักษะหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นผลทำให้มีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องมากขึ้น จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลการสอนที่มีต่อความรู้และทักษะของกู้ชีพตำบลในอำเภอปราสาทโดยประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนการฝึกทักษะแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับแนวคิดการวิจัยเชิงทดลองทำให้อาสาสมัครกู้ชีพในระดับตำบล ของหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานในอำเภอปราสาท เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนี้ไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพในหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานอื่นๆเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close