บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับหน้าท้องก่อนและหลังการทำการทับหม้อเกลือของหญิงหลังคลอดวิธีปกติ  กลุ่มตัวอย่างคือหญิงหลังคลอดที่คลอดด้วยวิธีปกติได้ ในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์   โดยการเลือกผู้มารับบริการ จำนวน 27 คน  อายุระหว่าง 18 – 30 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป  การตรวจร่างกาย และการบริการที่ได้รับ เก็บข้อมูลโดยการบันทึกระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่  จำนวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์  ได้แก่  Repeated Measure Design 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวรายคู่ หลังการทับหม้อเกลือหลังคลอด ค่าเฉลี่ยของ เส้นรอบเอวลดลงทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

                   จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้มีการทับหม้อเกลือมากขึ้นในหญิงหลังคลอดวิธีปกติ ซึ่งสามารถทำได้หลังคลอด 1 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบสรีระร่างกายของหญิงหลังคลอด และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการวิจัยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close