บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ AdjRW ก่อนและหลังการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง โรงพยาบาลปราสาท จำนวน  8,572 ราย   โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือแบบบันทึกเวชระเบียนข้อมูลผู้ป่วยใน   ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2  ส่วน  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ทำการจำหน่ายกับข้อมูลการวินิจฉัยหลังการตรวจสอบเวชระเบียน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นข้อมูลย้อนหลัง จากเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างระหว่าง  1 มกราคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2555

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติวิเคราะห์  ได้แก่  Paired –Samples T test  

ผลการวิจัยพบว่าค่า AdjRW ของผู้ป่วยในสิทธิ บัตรทองโรงพยาบาลปราสาท หลังการตรวจสอบเวชระเบียน มีค่า AdjRW  เพิ่มสูงขึ้น

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  โรงพยาบาลปราสาทได้รับเงินจัดสรรตามเกณฑ์ DRG เพิ่มสูงขึ้นตามค่า AdjRW ที่เพิ่มขึ้น การศึกษาดังกล่าวควรมีการส่งเสริมการวินิจฉัยโรคของแพทย์ให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในผู้ป่วยในแต่ละราย เพราะการวินิจฉัยโรคของแพทย์มีความสำคัญต่อการคำนวณเกณฑ์ DRG มีผลต่อการจัดสรรเงิน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดสรรเงินงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close