การวิจัยแบบทดลองเบื้องต้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับสารเคมีตกค้างในเลือดหลังการใช้ชาชงรางจืด กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือที่มีผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่ในระดับไม่ปลอดภัย โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคำถามปลายปิด และเปิดจำนวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ผลการตรวจระดับสารเคมีตกค้างในเลือด โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ปกติ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-square test ผลการวิจัยมีดังนี้

ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีระดับสารเคมีตกค้างในเลือด ในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 100 หลังการทดลองครั้งที่ 1 ระดับสารเคมีตกค้างในเลือด อยู่ในระดับปลอดภัย ร้อยละ 3.7 มีความเสี่ยง ร้อยละ 51.9 และไม่ปลอดภัย ร้อยละ 44.4  หลังการทดลองครั้งที่ 2 ระดับสารเคมีตกค้างในเลือด อยู่ในระดับปลอดภัย ร้อยละ 44.4 มีความเสี่ยง ร้อยละ 3.7 และไม่ปลอดภัย ร้อยละ 18.5 เมื่อทำการเปรียบเทียบระดับสารเคมีตกค้างในเลือดพบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลองครั้งที่ 1 มีความแตกต่างกัน ส่วนหลังการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน

หน่วยงานสาธารณสุขและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดตั้งคลินิกหรือชมรมเกษตรกร เป็นการคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายในระดับที่ไม่ปลอดภัย  จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม และจ่ายชาชงรางจืดให้รับประทาน ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกรางจืดไว้ใช้ในครัวเรือน เนื่องจากรางจืดไม่ได้มีสรรพคุณเฉพาะการลดพิษสารเคมีในร่างกายเท่านั้น  ยังมีสรรพคุณในการแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close