การวิจัยเรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  ปี 2555 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล  บรรยากาศองค์การ  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความผูกพันต่อองค์การ  กับความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท      มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาทและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  กลุ่มตัวอย่าง  คือบุคลากรในโรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย  จำนวน  330  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูล 5  ส่วน  คือ   ข้อมูลทั่วไป  บรรยากาศองค์การ  ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  ความผูกพันต่อองค์การ  และความสุขในการทำงาน  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟา             ของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ 0.967   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  ระหว่างวันที่  20  มกราคม  พ.ศ. 2555 - 30 มีนาคม พ.ศ.2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่  จำนวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สำหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  และสถิติวิเคราะห์(Analytical statistics)ได้แก่      

Chi-square  Test และ Correlations

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสุขอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ  54.8  และมีความสุขอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  45.2  เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้กับความสุขในการทำงาน ผลการวิจัยพบว่าความสุขในการทำงานมีความแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน  ส่วนตัวแปรอื่นๆ  ได้แก่  เพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งและสถานภาพการทำงานปัจจุบัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงาน

จากการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  โรงพยาบาลปราสาทควรบริหารจัดการสวัสดิการรวมถึงรายได้ให้เพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรและมีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close