การวิจัยเรื่องปัจจัยในการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาในมารดาหลังคลอดบุตร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์  (Analytical  Research)  ครั้งนี้  ใช้วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional  Study)  เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาในมารดาหลังคลอดบุตร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่าง คือมารดาหลังคลอดบุตรที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็กดี  โรงพยาบาลปราสาทคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี  การสุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ มารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรใน  อำเภอปราสาทจำนวน 120 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาในมารดาหลังคลอดบุตร แบ่งออกเป็น  4  ตอน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาคประกอบด้วย ปัจจัยนำ  ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมต่อการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาหลังคลอด  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 , 0.73  และ   0.84 ตามลำดับ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 พฤศจิกายน 2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์การทดสอบไคส์แควร์(Chi-square test)

          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือนขึ้นไปร้อยละ 85 และเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาน้อยกว่า6 เดือนร้อยละ 15  เนื่องจากส่วนใหญ่ทำงาน ร้อยละ 70.8  น้ำนมมารดาไม่เพียงพอหรือไม่มีน้ำนมร้อยละ 25 และเรียนหนังสือ  ร้อยละ 4.2 และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาในมารดาหลังคลอดบุตร ผลการวิจัยพบว่า อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สถานภาพสมรส  ปัจจัยนำ  ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่ส่งผลในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาหลังคลอดบุตร ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา

          จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพยาบาลควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาให้แก่มารดาหลังคลอดบุตรได้ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล  โดยเฉพาะในกลุ่มมารดาที่อายุมากกว่า 20ปี  กลุ่มการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา  กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 5000 บาทและกลุ่มสถานภาพสมรสโสดเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างน้อย 6 เดือน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close