ปรอทวัดไข้ ถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และจากการสังเกตเด็กที่ต้องได้รับการวัดไข้ โดยใช้ ปรอทวัดไข้ ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่หวาดกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการวัดไข้ จึงทำการศึกษาพฤติกรรมของเด็กอายุ 2-5 ปีต่อการใช้ปรอทวัดไข้แบบทั่วไปและแบบประยุกต์ที่มารับบริการ ณ คลินิกเด็ก แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราสาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กและเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กอายุ 2-5 ปีต่อการใช้ปรอทวัดไข้แบบทั่วไปและแบบประยุกต์ เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi experiment)เลือกตัวอย่าง แบบเจาะจง  ได้กลุ่มตัวอย่าง 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้ปรอทวัดไข้ แบบทั่วไป และกลุ่มที่ใช้ปรอทวัดไข้แบบประยุกต์ อย่างละเท่ากันเครื่องมือประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมและพัฒนาการของวัยเด็กตอนต้น ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยพยาบาลประจำคลินิกเด็กจำนวน 2 ท่านที่ผ่านการชี้แจ้งถึงวิธีการบันทึกในแนวทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ 1กันยายน - 31ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่  Independent

 t-testผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกต่อการใช้ปรอทวัดไข้แบบประยุกต์คือ แสดงความสนใจสายตาจ้องมองที่ปรอทวัดไข้ร้อยละ 100.0 และไม่แสดงออกถึงความหวาดกลัวเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงออก จำแนกด้านสีหน้า ท่าทาง และด้านเสียงผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเด็กที่ใช้ปรอทวัดไข้แบบประยุกต์มีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการแสดงออกที่สูงกว่ากลุ่มเด็กใช้ปรอทวัดไข้แบบทั่วไป (= 10.62 และ =3.42 ) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 18.99*)จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปรอทวัดไข้แบบประยุกต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดพฤติกรรมหวาดกลัว และการไม่ให้ความร่วมมือของเด็ก ในการตรวจรักษาของบุคลากรทางการแพทย์

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close