การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์(Analytical Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์และสตรีหลังคลอดภายใน 3 เดือนโดยการเลือกสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling ) จำนวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4  ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป,สภาวะสุขภาพ,ข้อมูลครอบครัว และการตรวจร่างกาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 – 31 ตุลาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ได้แก่ Chi-square test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างมีที่มีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 25.9 และไม่มีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 74.1 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท คือประวัติการเข้ารับบริการที่คลินิกไร้พุง,ประวัติการเจ็บป่วยของพี่น้องสายตรงที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประวัติการชอบรับประทานรสชาดอาหารและประวัติการออกกำลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีประวัติการเจ็บป่วย/โรคประจำตัวควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  เน้นในเรื่องการปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเข้ารับบริการที่คลินิกไร้พุง,บุคลากรที่มีประวัติการเจ็บป่วย/โรคประจำตัวของคนในครอบครัวโดยเป็นพี่น้องสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควรจะได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรค  เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้านพฤติกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกละเลย บุคลากรทุกคนต้องได้รับการเฝ้าระวังโรค โดยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ วัดความดันโลหิต  วัดระดับ BMI   วัดเส้นรอบเอว  รวมทั้งการซักประวัติด้านพฤติกรรมเสี่ยงและควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเชิงลึกต่อไป     

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close