การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น (Pre-experiment) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานเปล และเพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของพนักงานเปลก่อน – หลังการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานเปลจำนวน 12 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ซึงประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไปและข้อมูลแบบทดสอบที่ทำการศึกษาซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพจำนวน 5 คน ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นกับพนักงานเปลโรงพยาบาลนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันก่อนนำมาใช้จริง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  และสถิติวิเคราะห์ได้แก่ Paired  samples  t- test 

ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการสอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพนักงานเปลส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับต่ำจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 หลังการสอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพบว่าพนักงานเปลส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูงจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนการสอน และหลังการสอนพบว่าพนักงานเปลมีความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 ข้อเสนอแนะ จากข้อมูลที่พบควรเพิ่มพูนความรู้เรื่องแผนการบำรุงรักษาการใช้อุปกรณ์และให้โอกาสพนักงานเปลทั้งเก่าและใหม่ได้ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพที่สูงกว่าหรือจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม พร้อมติดตามตัวชี้วัดหน่วยงานอย่างต่อเนื่องว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากการให้ความรู้และการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาทักษะการให้บริการของพนักงานเปล

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close