การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพรกับไม่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพร นี้เป็นเชิงทดลอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการไหลของน้ำนมมารดาที่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพรและไม่ได้รับการประคบด้วยด้วยสมุนไพร เพื่อเปรียบเทียบการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอด  ที่ได้รับการประคบด้วยประคบด้วยสมุนไพรและไม่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพร  กลุ่มตัวอย่างคือ   มารดาหลังคลอดที่มาคลอดในโรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  60  ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบบันทึก  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป  และแบบบันทึกข้อมูลมารดาหลังคลอดและระดับการไหลของน้ำนมของมารดา  (LATCH  SCORE) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองกลุ่มตัวอย่างระหว่าง  27 สิงหาคม 2555  - 23 พฤศจิกายน  2555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานละสถิติวิเคราะห์ได้แก่  Mann – Whitney  Test

 ผลการวิจัย พบว่า มารดากลุ่มที่ได้รับการประคบด้วยสมุนไพร มีค่าเฉลี่ยอันดับการไหลของน้ำนมดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการประคบ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า   ควรมีการส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดได้รับการประคบด้วยสมุนไพร

ต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close