การวิจัยเรื่องความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล  ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลปราสาท  ปี พ.ศ. 2555 นี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความต้องการการดูแลผู้ป่วยใสท่อทางเดินหายใจและเปรียบเทียบความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลจำแนกตามปัจจัยต่างๆ  กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ และญาติผู้ดูแล ที่มารับบริการในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลปราสาท  เป็นการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย  3 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป  แบบสอบถามความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและข้อเสนอแนะต่อการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ผลของแบบสอบถามความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจของผู้ป่วยและญาติมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างวันที่ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน  2555  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์ ใช้ t -test และ F – test

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและญาติผู้ดูแลมีความต้องการ การดูแลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(=2.43) ความต้องการการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลมีความแตกต่างกันในกลุ่มที่มีจำนวนวันเข้ารับการรักษาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ  ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได้ การวินิจฉัยโรค ประสบการณ์การใส่ท่อทางเดินหายใจ และ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ  พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

จากการค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  บุคลากรทางการพยาบาลควรมีแนวทางการให้ข้อมูล ผู้ที่จะได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและญาติผู้ดูแล ให้คลอบคลุมทั้งในระยะก่อน ขณะใส่และคาท่อช่วยหายใจ รวมถึงภายหลังเอาท่อช่วยหายใจออกเพื่อลดความวิตกกังวลและตอบสนองความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสม

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close