การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด กลุ่มตัวอย่างคือมารดาที่คลอดในโรงพยาบาลปราสาท   ที่คลอดบุตรมีคะแนน   Apgar score น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7  ทุกราย  จำนวน 53 ราย และสุ่มอย่างง่ายแบบมีระบบ ในมารดาที่คลอดบุตรมีคะแนน Apgar score มากกว่า 7  จำนวน 106 ราย รวมทั้งหมด 159 ราย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลตัวแปรต่างๆ จำนวน 11  ตัวแปร  เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง จากประวัติผู้ป่วยใน และ ทะเบียนคลอด  ในมารดาที่คลอดตั้งแต่ 21  ตุลาคม 2549 – 20 กันยายน 2550    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ได้แก่  Chi – Square  กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  ผลการวิจัยพบว่า  อัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจน เท่ากับ 39.52:1,000 การเกิดมีชีพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ  ระยะเวลารอคลอด  น้ำหนักทารกแรกเกิด  วิธีการคลอด ลักษณะของส่วนนำ  ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด  ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีผลต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

จากการค้นพบดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได้โดย อาศัยการทำงานเป็นทีม ระหว่างคลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด เวชปฏิบัติครอบครัว  สูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์  โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมของมารดาตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์  ขณะตั้งครรภ์ และขณะคลอด   และมีการทำงานเชิงรุกเข้าถึงชุมชน  เพื่อรณรงค์ให้หญิงวัยเจริญพันธ์ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม  มีการเฝ้าระวังทุกระยะตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงคลอด   รวมทั้ง  การพัฒนาด้านการให้ข้อมูลคำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ และวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนในการดูแลมารดาทารก เพื่อให้การดูแลมารดาและทารกอย่างมีคุณภาพ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close