การวิจัยเรื่อง     ศึกษาระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเปรียบเทียบกับวันนอนมาตรฐานนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบและเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล กับมาตรฐาน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ  ผู้ป่วยชายที่นอนพักรักษาตัวด้วยโรคไส้ติ่งอักเสบที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในหอผู้ป่วยชายโรงพยาบาลปราสาท  โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน  68  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่     แบบบันทึกที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  การเก็บข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 ถึงเดือน  กันยายน 2550  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา        ได้แก่    ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าสหสัมพันธ์ ได้แก่  Independent t- test และ simple correlation 

             กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.1 มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล นาน 3 วัน  ร้อยละ 19.1 มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 2 วัน ร้อยละ 5.9 มีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 4 วัน และ 5 วันตามลำดับ  คิดวันนอนเฉลี่ย 2.9 วัน

          เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลกับมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยในชายต่ำกว่ามาตรฐาน  และพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนาน ได้แก่ โรคร่วมระหว่างป่วย และยาปฏิชีวนะหลังการผ่าตัด ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่ส่งผลต่อระเวลาการนอนโรงพยาบาล

จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ  โดยเน้นพยาบาลผู้ให้การดูแลให้มีความรู้ในเรื่องโรค   การตรวจร่างกาย  รวมถึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อสามารถรายงานแพทย์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   เน้นย้ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของโรคและอาการแสดงที่ควรมาพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดไส้ติ่งแตกทะลุ   รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในปัจจัยอื่นที่มีผลต่อระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนาน และทำวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโรคร่วมและการใช้ยาปฏิชีวนะหลังการผ่าตัดว่ามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานอย่างไร  

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close