การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือด

สมอง (Stroke) ที่มารับบริการโรงพยาบาลปราสาท  อ.ปราสาท  จ. สุรินทร์  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทั่วไป และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปราสาท  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  จำนวน  63  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2  ส่วน  คือ  ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป  และข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke)  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  และทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีอัลฟาของครอนบาค  มีค่าเท่ากับ    0.687    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่  1  ธันวาคม 2550  -  31  มกราคม  2551   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 – 70 ปี  ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  และไม่เคยมีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อพิจารณาคุณลักษณะด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค พบว่าเคยได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจำนวนน้อยมากเพียงร้อยละ  7.9  เท่านั้น  มีโรคประจำตัวเรื้อรังเบาหวาน  ความดันร้อยละ  34.9  และมีโรคประจำตัวเรื้อรังอื่นๆร้อยละ  22.2   แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่ามีการใช้ยา/รับประทานยารักษาโรคประจำตัวอย่างส่ำเสมอต่อเนื่องพียงร้อยละ 17.5 เท่านั้น  กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบ หรือไม่เคยตรวจระดับไขมันในกระแสเลือดเลยถึงร้อยละ 68.3  และส่วนมากที่ชอบอาหารรสเค็ม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมในการใช้สารเสพติดบุหรี่   และสุรา ทั้งที่ยังใช้อยู่  หรือเคยใช้แต่เลิกใช้แล้วในปัจจุบัน     และไม่ออกกำลังกายเลยถึงร้อยละ  71.4 

จากการค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานของหน่วยงาน

สาธารณสุข และเครือข่ายในพื้นที่  โดยร่วมกันผลักดัน และดำเนินโครงการร้านชำสุขภาพให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  เริ่มดำเนินงานคลินิกเลิกสุรา  คลินิกอดบุหรี่  คัดกรองกลุ่มผู้ที่ยังมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดบุหรี่  และสุรา  เข้ารับการบำบัด  และศึกษาติดตามหลังบำบัด  รวมทั้งสร้างความความยั่งยืนของวัฒนธรรมรักการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close