การวิจัยเรื่องความต้องการและการได้รับการตอบสนองของผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนองของผู้ป่วยในหญิง และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบสนองของผู้ป่วยในหญิง  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการที่มานอนพักรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยในหญิงโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 94 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปและแบบวัดระดับความต้องการและการได้รับการตอบสนอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค ซึ่งแบบวัดระดับความต้องการ มีค่าเท่ากับ  0.83 และแบบวัดระดับการได้รับการตอบสนอง มีค่าเท่ากับ 0.87  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยในหญิงในวันจำหน่าย ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 31มกราคม 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ได้แก่paired sample t – test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

                   ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95.7, ระดับปานกลางมีเพียง ร้อยละ4.3  ส่วนระดับการได้รับการตอบสนองอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 89.4 , ระดับปานกลางมีเพียง ร้อยละ 10.6 เท่านั้น

                   เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการและการได้รับการตอบสนอง ผลการวิจัยพบว่า

การได้รับการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าความต้องการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  คือ 62.78 และ66.72 ตามลำดับ

                   จากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ  และโครงสร้างทางกายภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน    โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และกระบวนการพัฒนาเครือข่ายตามมาตรฐานสาธารณสุข   เพื่อให้มีการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ส่งผลให้โรงพยาบาลปราสาทสามารถบรรลุ  พันธกิจ    วิสัยทัศน์

ที่วางไว้

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close