การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริโภคสุราของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในตึกผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยการสุ่มแบบเจาะจงของผู้ป่วยและญาติที่รับไว้รักษาด้วยกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการบริโภคสุรา จำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติ และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมรวมถึงการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟ่าของครอนบาค  เกี่ยวกับความรู้ มีค่าเท่ากับ 0.82  เกี่ยวกับเจตคติ  มีค่าเท่ากับ 0.90  ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมรวมถึงการสนับสนุนทางสังคม มีค่าเท่ากับ 0.65 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2551- 30 มกราคม 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

           จากการศึกษาพบที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย  อายุระหว่าง 41- 60ปี พบร้อยละ 40.0,  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.0,  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 75  มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 75.0 สถานภาพสมรส  สมรสแล้ว    ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 50.0   สิทธิการรักษาเป็นบัตรทองส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ90.0 การดื่มสุราเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว  และ  การดื่มแอลกอฮอล์ประจำ จะเพิ่มค่าใช้จ่ายของครอบครัว ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้เป็นรายจ่ายแบบสูญเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ร้อยละ 100.0    และด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการสนับสนุนทางสังคม พบว่าสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร้อยละ90.0 พบว่ามีวัฒนธรรมและการสนับสนุนทางสังคม  ในหมู่บ้านเมื่อมีงานเลี้ยงงานบุญต่างๆ มักจะมีการเลี้ยงสุราเสมอ ร้อยละ 95.0 และดูแลเมื่อเจ็บป่วยและสามารถไปใช้บริการในสถานบำบัด  รักษา  ลด  ละ  เลิกสุราได้  คิดเป็นร้อยละ  75.0    

           จากการค้นพบดังกล่าว  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำปัจจัยเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคสุราของผู้ป่วยต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close