การวิจัยเรื่อง     ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปราสาท  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติการบริหาร

จำแนกตามตัวแปรต่างๆ  กลุ่มตัวอย่างคือ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท  โดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน  152  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  3   ส่วน  คือ ข้อมูลทั่วไป   แบบวัดความรู้  และ แบบวัดทัศนคติ   ซึ่งผ่านการตรวจสอบเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.70 และ 0.82 ตามลำดับ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม  2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติวิเคราะห์ได้แก่  t-test  และ F-test (ANOVA)

          ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง(คะแนน 9-12) ร้อยละ79.6 ,  และมีทัศนคติการบริหารความเสี่ยงระดับสูง(52-65 คะแนน) ร้อยละ 66.4 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อการบริหารความเสี่ยง จำแนกตามตัวแปร  เพศ  อายุ  การศึกษา  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน   ระดับ  หน่วยงาน   การอบรม  และระดับความรู้   พบว่าทัศนคติมีความแตกต่างกันในหน่วยงานที่ต่างกัน  และ มีความแตกต่างกันในกลุ่มระดับความรู้ต่างกัน   ส่วนตัวแปรอื่นๆพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติ

          จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึงและทำอย่างจริงจังรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใหม่  นอกจากนั้นต้องนำกระบวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) มาใช้โดยเฉพาะการเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีๆ (Appreciative Inquiry :AI)ของบุคลากรหรือของหน่วยงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงหรือ Best Practice เพื่อสร้างพลังทั่งทั้งองค์กรในการบริหารามความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   รวมถึงต้องมีกิจกรรมยกย่องผู้ที่รายงานความเสี่ยงเข้ามา    ตลอดจนคัดสรรหน่วยงานหรือบุคคลต้นแบบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close