การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน และเพื่ออธิบายคุณลักษณะทางประชากรของมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนได้สำเร็จ  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนได้สำเร็จจำนวน  100  คน  และมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนไม่สำเร็จจำนวน  200  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ  จำนวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติวิเคราะห์ได้แก่  ไคสแควร์  กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

          ผลการวิจัยพบว่า  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เท่ากับร้อยละ 23.14    ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ  อาชีพ  ส่วนปัจจัยอื่นๆไม่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน

          จากข้อค้นพบดังกล่าว  สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการสอนสุขศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เน้นการนำไปใช้ได้ในมารดาที่ต้องกลับไปทำงาน  และมีรูปแบบการสอนให้ครอบคลุมทั้งมารดา  ครอบครัว  มีการจัดทีมให้คำปรึกษา  การติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมให้มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือนมีอัตราที่สูงขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close